Geachte voorzitter en raadsleden,

Voor ons ligt de Kadernota 2024. Na de verkiezingen van 2022 sprak mijn fractie het vertrouwen uit in dit college en steunde het bestuursakkoord om bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken op te lossen en gezamenlijk te werken aan de uitdagingen op de korte en lange termijn. Op veel bestuurlijke vlakken zie ik overeenkomsten met elementen uit ons verkiezingsprogramma voor deze raadsperiode. Tijdens de Algemene Beschouwingen eind vorig jaar gaf ik reeds aan dat mijn fractie zich kritisch, maar constructief, zal blijven opstellen.

(sport, toegankelijk maken van sportactiviteiten en sportaccommodaties; veiligheid, aanpak van ondermijnende criminaliteit; regie voeren over gebiedsontwikkeling Spoorzone)

Allereerst wil ik via deze weg mijn dank uitspreken voor de antwoorden op de gestelde vragen vanuit mijn fractie. Uit de Kadernota valt op te maken dat dit college zeer ambitieus is op diverse programma’s. Dit is o.a. terug te lezen in de onderverdeelde doelstellingen. Mijn fractie vraagt zich wel af of al deze doelstellingen te realiseren zijn binnen de gestelde kaders voor financiën en tijd, mede gelet op de beschikbare ambtelijke capaciteit. Verschillende, externe, factoren hebben immers laten blijken dat budgetten niet zijn verbruikt óf dat de gestelde termijnen zijn overschreden.

Graag verneem ik hierop een reactie van het college.

Een aantal programma’s wil ik uitlichten en ik start met Wonen en leefomgeving. Mijn fractie is positief gestemd over de inzet van dit college om een toekomstbestendige woningvoorraad te willen realiseren voor elke doelgroep. De realiteit anno 2023 is dat de bouwkosten explosief zijn gestegen en de start voor sommige bouwprojecten zijn uitgesteld, bijvoorbeeld op de Blokkerlocatie. Laten we hopen dat dit van tijdelijke aard is. De burger verwacht ook bij deze plannen transparantie en heldere communicatie over de gang van zaken en daar moet dit college echt nog aan werken. Ook het VCP, waar mijn fractie destijds voor heeft gestemd, wordt beetje bij beetje uitgevoerd maar naar de mening van GBG nog niet zoals dat zou moeten gebeuren in samenwerking met de Goudse burger. Een proces dat mijn fractie uiterst kritisch zal blijven volgen.

Een ander programma dat ik graag wil uitlichten is die van Cultuur, Sport en Recreatie. De afgelopen maanden heeft mijn fractie verschillende schriftelijke vragen gesteld over componenten uit dit programma. Zo is kunst in de openbare ruimte en het onderhoud van deze kunstwerken waarvan de gemeente de eigenaar is voor mijn fractie een belangrijk punt geweest en hierin zijn mooie ontwikkelingen gaande. Ook zijn er verschillende ontwikkelingen om Gouda als merk verder te versterken en strategisch te positioneren. Zo is Gouda volgend jaar co-organisator van het VNG-congres 2024 en deze stap draagt bij én sluit naadloos aan op de ambitie de stad verder op de kaart te zetten. Anderzijds, zeker in deze tijd, kan men zich hardop afvragen of een dergelijk congres nog wel financieel verantwoord is. Vandaar dat het zinvol is geweest een dergelijk congres met andere gemeenten uit Het Groene Hart te organiseren en daarmee de kostenfactoren gezamenlijk te dragen. Grenzen verleggen in bestuurlijke zin is naar de opvatting van GBG ook de uitdaging van deze raadsperiode.

Voorzitter, mijn fractie juicht een gezonde stad toe, maar beseft zich maar al te goed dat het niet voor iedereen financieel haalbaar is om ook gezond te leven. Zo heeft GBG de ontwikkelingen rondom het Volwassenenfonds, een aantal jaar geleden begonnen als pilot in Corona-tijd, nauwlettend gevolgd en de uitkomsten, het budget voor 2023 is inmiddels bijna volledig besteed, bevestigen het gevoel dat het beschikbaar gestelde budget verhoogd dient te worden en daarom overweegt mijn fractie een motie op dit onderwerp in te dienen.

Graag verneem ik hierop een reactie van het college.

De laatste programma’s die ik wil aanhalen zijn die van Leefbaarheid en Veiligheid en Bestuur en Organisatie. Het is essentieel dat dit college alles op alles stelt om polarisatie te voorkomen (kom uit je bubbel en ontmoet mensen die anders zijn dan jij..). En dat is hard nodig, omdat dit onderwerp telkens weer op een afwisselende manier de kop op steekt in de stad. Ook is het cruciaal om te faciliteren in een goede samenwerking tussen stakeholders om ondermijnende criminaliteit te signaleren, te voorkomen en aan te pakken. En dat alles, voorzitter, om het gevoel van veiligheid voor de Goudse burger te vergroten en bij te dragen aan het gevoel van sociale verbondenheid in de straat, de wijk en de stad.

Mijn fractie is nog niet tevreden over de ruimte die het college biedt aan burgerinitiatieven. Initiatieven vanuit de Goudse samenleving leveren juist constructieve bijdragen aan het realiseren van draagvlak voor bestuurlijke knelpunten in onze stad en die zouden we moeten koesteren. GBG hecht eraan te stellen dat door middel van een open en transparante participatie van en met de bewoners – en wijkorganisaties bij het realiseren van plannen, zelfs als deze komen vanuit de wijken zelf, er een gezamenlijk draagvlak voor deze plannen wordt bereikt. Maar, zo ver zijn we nóg niet! Er valt veel winst te behalen om aan de burgerparticipatie een stevige impuls te geven opdat bij de Goudse burger het vertrouwen in de lokale overheid terugkeert!

Kan het college aangeven op welke wijze de participatie van Goudse bewoners en organisaties wordt aangepakt?

Voorzitter, de belastingdruk voor de Goudse inwoners is hoog. Vandaar dat mijn fractie bij de Algemene Beschouwingen van 2023 een motie heeft ingeleid om de hondenbelasting af te schaffen. Toen is raadsbreed afgesproken om deze motie aan te houden en met een aantal andere steeds weer terugkerende onderwerpen bij de Algemene Beschouwingen van 2024 aan de orde te stellen. Daar komt mijn fractie dit jaar dus op terug.

Voorzitter, ik rond af. In de kadernota worden de beleidsmatige en financiële kaders gepresenteerd die zo meteen de grondslag zullen gaan vormen bij de vaststelling van de meerjarenbegroting voor 2024-2027. Ambities en wensen die binnen de financiële middelen mogelijk ingevuld kunnen gaan worden. Gouda is een bevoorrechte gemeente met een sluitend meerjarenperspectief. Het weerstandsvermogen is voldoende tot ruim voldoende, de algemene reserve stijgt van 34 miljoen (2024) naar 46 miljoen (2027), de schuldquote van Gouda ligt ruim onder de norm van 130% en deze quote neemt zelfs af bij de Kadernota t.o.v. de begroting 2023-2026.

Dank.

Tekst uitgesproken door de fractievoorzitter op woensdag 28 juni 2023 bij de behandeling van de Kadernota 2024 in de gemeenteraad van Gouda. Hier kunt u de uitzending terugkijken.

Delen
Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG