Op woensdagavond 27 september jl. heeft de gemeenteraad vergaderd. De eerste raadsvergadering na het zomerreces bleek weer van alle markten thuis met een passende afsluiting van de voorzitter, inmiddels een aantal minuten over 23:30 uur, met een oproep om vooral aanwezig te zijn op de herdenkingsbijeenkomst op de Markt voor alle getroffenen in rampgebieden van Marokko en Libië. 

De avond stond in het teken van veel moties rondom het kaderdocument ‘Strategische kader Jeugd en WMO Midden-Holland’ 2025. De fractie van Gemeentebelangen Gouda heeft voor dit kaderdocument gestemd. Ook een aantal moties en amendementen konden op de steun rekenen van de fractie. Zo heeft de fractie de motie ‘Inkoopkaders regierol’ uit de koker van de ChristenUnie en beide amendementen van D66 over het kaderdocument gesteund. Voor een aantal moties is tegen gestemd, zoals de motie voor het maximaliseren van winsten voor aanbieders jeugdzorg. De onderbouwing voor het tegen stemmen is dat GBG voorstander is van kwalitatieve zorg en dat een winstmaximalisatie een belemmering zal vormen. Ook heeft GBG tegen de motie rondom de aanbestedingstermijn voor een Gecertificeerde Instelling (GI) gestemd. Gemeentebelangen Gouda heeft tegen gestemd en de fractievoorzitter heeft daarover, middels een stemverklaring over het raadsvoorstel, aangegeven dat deze uitgeklede, maar nu wel zakelijk geformuleerde motie qua denkrichting voor GBG duidelijk is, maar op de inhoud een andere mening is toegedaan. Tevens heeft hij aangegeven dat er een agenderingsverzoek klaarligt om ook het verhaal van o.a. de gecertificeerde instellingen aan te horen, hoe schrijnend sommige persoonlijke situaties en verhalen ook zijn. De fractievoorzitter sloot af met de constatering dat elk persoonlijk verhaal er één teveel is, maar dat het rechtvaardiger is om ruimte te bieden voor hoor en wederhoor. 

Ook het Beheerplan groot- en vervaningsonderhoud openbare ruimte 2023-2029 (GOVO) stond op de agenda. De fractie van GBG heeft voor dit raadsbesluit gestemd en was daarnaast mede-indiener van een motie van de VVD rondom dit onderwerp. Een ander onderwerp, zeer belangrijk in het kader van het blijven creëren van woongelegenheid voor verschillende leeftijdscategorieën, dat geagendeerd stond ging over Kavel A1 Oost Spoorzone. Naast het amendement over dit raadsbesluit, dat werd gesteund door GBG en andere fracties, kon het raadsbesluit ook gesteund worden door de fractie. 

Een doorn in het oog is dat fietsen overal en nergens staan geparkeerd in de binnenstad. De fractie van Gemeentebelangen Gouda was dan ook groot voorstander van de plannen voor een inpandige fietsenstalling aan de Nieuwe Markt. Logischerwijs kon ook dit raadsbesluit rekenen op de steun van de fractie. Aansluitend werd ook gestemd over de zienswijze BRE (Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem), maar niet voordat een amendement van de VVD, gesteund door de fractie van GBG en toegejuicht door de portefeuillehouder, ook op een ruime meerderheid kon rekenen. Ook het raadsbesluit op dit onderwerp werd door een meerderheid goed bevonden. 

De inspreker op de commissievergadering, waarin de Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2024-2027 werd behandeld, deelde moedig zijn verhaal met de commissieleden. Zijn verhaal, en ongetwijfeld andere verhalen van gedupeerden die nog niet bekend zijn, waren mede aanleiding voor de fractie van Gemeentebelangen Gouda om een amendement van de Partij van  de Arbeid voor behoud van ‘Polarisatie, radicalisering en extremisme’ als vijfde strategische veiligheidsthema mede in te dienen. Een motie van GroenLinks om een speciaal e-mailadres aan te maken waar gedupeerden terecht kunnen met vragen werd na overleg ingetrokken door de indieners. De fractie van GBG was voornemens deze motie te steunen. De aankomende weken zal de fractievoorzitter van GBG overleggen met de indieners om ook te bewerkstelligen dat een regisseur wordt toegewezen aan gedupeerden die zich melden om te fungeren als vast contactpersoon en begeleider voor het gehele traject. Eenzelfde steun, in de vorm van mede-indienen, vanuit de fractie van GBG was er voor de motie van het CDA voor een tijdelijk meldpunt straatintimidatie. Fijn dat er op korte termijn een extra toevoeging komt op de bestaande ‘Slim melden app’ waarin melding gedaan kan worden over straatintimidatie.  

De avond werd afgesloten met een motie vreemd aan de orde van de dag, ingediend door de fractie van Leefbaar Gouda. Uit onderzoek, middels een enquête, in de wijken Westergouwe en de Korte Akkeren zou blijken dat er een grote vraag bestond voor een 2e zwembad in Gouda, specifiek in de wijk Westergouwe. Nadat de portefeuillehouder uitvoerig had aangegeven waar de onmogelijkheden liggen heeft een merendeel van de gemeenteraad ook duidelijk gemaakt dat dit een onmogelijke opgave zou zijn en een haalbaarheidsonderzoek overbodig zou worden. Ook de fractievoorzitter van Gemeentebelangen Gouda heeft gereageerd op de motie en vragen gesteld over de eenzijdigheid van de enquête. Daarnaast gaf hij aan dat een 2e zwembad, naar de mening van GBG, niet haalbaar is, mede gelet op de kosten en hetgeen de portefeuillehouder reeds naar voren had gebracht. De fractievoorzitter vond het bijzonder dat de vraag wat er dan zou moeten wijken voor een 2e zwembad bijvoorbeeld niet behoorde tot éen van de vragen en constateerde dat de enquête zo behoorlijk eenzijdig belicht werd en niet geheel objectief is. Afgesloten werd er door de fractievoorzitter met het expliciet benoemen dat geënquêteerden met deze enquête eigenlijk op het verkeerde been worden gezet. Teleurstellend was dat deze vragen en een aantal andere vragen van collega-raadsleden onbeantwoord zijn gebleven. Daarvoor in de plaats kreeg de gemeenteraad, het college van B & W, de aanwezigen op de publieke tribune en de kijkers thuis een lang pleidooi te horen over de gemeentelijke financiën in de afgelopen 10 jaar. 

Delen
Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG