Voorzitter,

Allereerst dank aan het college voor de beantwoording van de door mijn fractie gestelde vragen. Op een aantal onderdelen kom ik in mijn bijdrage hierop nog terug.

Participatie

Participatie is binnen mijn fractie een regelmatig terugkerend onderwerp. GBG wil door middel van een open en transparante participatie van en met de bewoners en wijkorganisaties bij het maken en realiseren van plannen, het belang van de Goudse inwoners dienen. Dat er nog veel te winnen valt binnen de participatie bleek zeer recent nog bij de bouwontwikkelingen aan de Magalhaeslaan. Bewoners voelden zich tekortgedaan en zo was dat ook met de bewoners van de wijken Kort Haarlem, Korte Akkeren en de binnenstad over de parkeerregulering en alle mogelijke gevolgen die dat met zich meebrengen. Ook zij voelden zich niet gehoord, mede omdat zij de communicatie vanuit de gemeente niet konden volgen en daardoor niet meegenomen werden in de plannen. Dit alles wordt toegeschreven aan de wijze waarop de participatie of vermeende participatie is toegepast en daarover bestaat een fundamenteel meningsverschil. Het zich buitengesloten voelen als betrokken inwoners levert geen bijdrage aan het noodzakelijk draagvlak in de Goudse samenleving voor de gewenste oplossingen van de gesignaleerde problemen.

Een ander voorbeeld: de actief werkende Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking, uitsluitend bestaande uit vrijwilligers, die te horen kreeg dat, na een zeer uitgebreid en deskundig advies te hebben uitgebracht over een verordening, er vanuit uw college geen reactie wordt gegeven op hun advies. Dan is het toch niet verwonderlijk, voorzitter, dat ook deze vrijwilligers met hun inzet voor en betrokkenheid bij de Goudse samenleving, diep teleurgesteld zijn omdat hun advisering als het ware terzijde wordt geschoven. Mijn vraag aan uw college is of u bereid bent ook deze adviesraad in het vervolg te erkennen en dan vanaf het moment dat het voortraject wordt ingezet, te willen betrekken om hen zo hun brede ervaringsdeskundigheid bij de aan de orde komende vraagstukken op dit beleidsterrein te kunnen presenteren. Mijn fractie overweegt mogelijk om een daartoe strekkende motie in te dienen. Het moment van participatie, voorzitter, is immers van de meest relevante betekenis voor de burger.

Veiligheid

Ondermijnende criminaliteit, waaronder de drugsproblematiek die zich in diverse vormen ook in onze stad manifesteert, zou naar de mening van mijn fractie stevig moeten worden aangepakt. Ten aanzien van de drugshandel worden in andere gemeenten, zoals bijvoorbeeld in Hillegom, Lisse en Teylingen, bij de aanpak van deze handel succesvolle resultaten geboekt waarbij een beroep is gedaan op de inwoners van deze gemeenten. Mijn fractie overweegt, wellicht samen met collega’s, een agenderingsverzoek op te stellen om de aanpak en successen in één van de komende raadscommissievergaderingen Bestuur raadsbreed met elkaar te delen en bespreken.

Sportverenigingen

Sportverenigingen op buitensportlocaties met een eigen clubgebouw betalen hiervoor onroerendzaakbelasting, zonder daarvoor een gemeentelijke compensatie te ontvangen, zoals in andere gemeenten (w.o. Den Haag) aan de orde is gesteld. Met het verstrekken van een compensatie zijn ook zij, naar de mening van mijn fractie, in staat om de sport goedkoper en toegankelijker te maken en kunnen zij hiermee ondersteund worden in hun onmiskenbaar belangrijke rol in de samenleving. Onderschrijft uw college dit uitgangspunt van mijn fractie en zo ja, welke financiële mogelijkheden zijn voorhanden om hieraan tegemoet te komen? Na de toezegging van de wethouder op het Volwassenenfonds nóg een mooie stap om sport voor iedereen toegankelijk te houden.

Westergouwe

Gouda speelt een belangrijke rol binnen de grenzen van de Regio Midden Holland. Met een goede ligging heeft Gouda de potentie om haar bijdrage te leveren aan de behoefte van hoofdstedelijk wonen en werken rondom OV-knooppunten. Mijn fractie is benieuwd naar de stand van zaken over de ontwikkeling van een station transferium nabij de stadswijk Westergouwe. Een enorme kans om de huidige en nieuwe bewoners van dit stadsdeel te voorzien van openbaar vervoer en het mogelijk terugdringen van het alsmaar toenemende en vaak stilstaande verkeer op de N207 en andere doorgaande wegen. Welke andere ontsluitingsmogelijkheden zijn in ontwikkeling voor de totale ontsluiting van met name deze stadswijk? Door de diverse verkeersstromen binnen onze stad is mijn fractie ook benieuwd, om de verkeersdrukte in bijvoorbeeld de Joubertstraat en andere wegen terug te dringen, welke stappen u inmiddels na het raadsbesluit van 19 oktober 22 heeft gezet in de zoektocht naar een robuust regionaal randwegennet?

Regio

Gouda is een bijzondere centrumgemeente met een groen karakter, een historisch centrum en heeft tal van faciliteiten te bieden voor de wijde omgeving. Door het combineren van deze beeldmerken kan Gouda zich in de regio prominenter profileren waardoor meer mensen in Gouda willen wonen en werken en toeristen vaker Gouda bezoeken. Wat het toerisme betreft rijst bij mijn fractie de vraag welke plannen uw college heeft voor het faciliteren van campers op andere plaatsen dan op de gewone parkeerplaatsen in onze stad, nu de bestaande faciliteiten op Klein Amerika, zoals uw college stelt, mogelijk zullen worden verplaatst?

Voorzitter, onze stad kent ook een eeuwenoude geschiedenis waarbij vooral de vrijheid en de tolerantie centraal hebben gestaan. Ook als het om de opvang van vluchtelingen gaat, worden faciliteiten geboden voor tijdelijk verblijf en huisvesting in onze stad. Maar deze ruimhartigheid kent ook een andere zijde van de medaille en wel dat er ook voldoende huisvesting moet worden geboden aan de langere tijd op woning wachtende talloze jongeren en andere woningzoekenden. In dat verband, en mede gelet op de mogelijkheden voor transformatie van leegstaande kantoren, rijst bij mijn fractie de vraag welke stappen uw college heeft ondernomen om binnen de “Goudse Poort” gesprekken aan te gaan met eigenaren en beheerders van leegstaande panden om die mogelijk te transformeren voor huisvesting?

Begroting

Voor mijn fractie is het van wezenlijk belang om binnen de begrotingskaders exact vast te stellen welke inkomsten de uitgaven in balans houden. Sommige verleende diensten of voorzieningen dienen kostendekkend te zijn. Inwoners die vanwege hun inkomen hieraan niet kunnen bijdragen, kunnen een beroep doen op de daarvoor geschapen ondersteunende voorzieningen of kunnen in aanmerking worden gebracht voor kwijtschelding.

Principieel uitgangspunt blijft bij GBG dat de gemeentelijke ambities niet mogen leiden tot een verhoging van de gemeentelijke lasten of een tekort op de begroting. Het meer jaren begrotingsperspectief biedt de ruimte om de lasten voor de Goudse burger in redelijke proporties te houden.

Hondenbelasting

Voorzitter, ik sluit af. Eerder dit jaar zegde ik toe dat ik bij deze begroting terug zou komen op onze wens om de hondenbelasting af te willen schaffen, een jaarlijks terugkerend onderwerp. Maar nu blijkt dat daarvoor in deze raad om uiteenlopende redenen geen meerderheid voor een dergelijk voorstel aanwezig is, heb ik om die reden hiervan afgezien.

Als laatst en zoals te verwachten van GBG een woord van dank aan uw college, de ambtenaren van onze stad, de griffie en de huishoudelijke dienst voor hun inzet en steun.

Delen
Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG