Verkeer

 

Speerpunten:

  • Vereenvoudigen parkeerbeleid aan de hand van een gedegen evaluatie.
  • Regie voeren over gebiedsontwikkeling Spoorzone en daarbij vooral ook nadenken over een ondertunneling van het spoor vanuit de Mijssingel in verband met de mobiliteitsafwikkeling en daarbij ook de Burgemeester van Reenensingel te betrekken.
  • Samenwerken op Gouds initiatief op die beleidsterreinen met de ons omliggende gemeenten waar dat in het belang is van de inwoners van Gouda, o.a. voor de verkeersafwikkeling met de beheerder van de N207.
  • Vergroten van een handhavingscapaciteit met 30% voor aanpak van alle soorten van ergernissen op straat die weggebruikers ondervinden.
  • Aanpak probleemstraten (trottoirs) met onderhoudsachterstanden.

Parkeerbeleid en mobiliteitsafwikkeling

GBG wil het huidige parkeerbeleid, daar waar mogelijk, vereenvoudigen maar dit dient wel gebaseerd te worden op een gedegen evaluatie bij de invoering van het Verkeerscirculatieplan (VCP). Elke maatregel in dit verband zal goed onderbouwd en uitlegbaar moeten zijn en geen doel op zich mogen zijn. Het gehele gebied langs de spoorzone tot aan het Hamstergat zal volgens GBG de komende jaren fors moeten worden geherstructureerd. Langs deze “as” zal de woningbehoefte in belangrijke mate moeten worden ingevuld in relatie met een verantwoorde mobiliteitsafwikkeling. 

Ten behoeve van de verkeersafwikkeling van en naar de A 12 dienen zowel de Burgemeester Jamessingel als de Burgemeester Van Reenensingel te worden aangepakt. Daarbij zou ook de aanleg van ongelijkvloerse kruisingen tot de mogelijkheden kunnen behoren. De aanleg van de Burgemeester Mijstunnel kan in die afwikkeling tevens een belangrijke bijdrage leveren. 

GBG zet zich actief in om partners te vinden, die deze ambities (financieel) mede willen ondersteunen. Om tempo te kunnen maken en meer regie te kunnen voeren, sluit GBG actieve grondverwerving door onze gemeente niet uit. 

Samenwerken op Gouds initiatief

GBG wil gemeentelijke accountmanagers inzetten om een proactieve rol te vervullen bij ondernemers en bedrijven om Gouda als vestigingsplaats te kiezen mede gezien de zeer centrale ligging en bereikbaarheid van Gouda, zowel per trein als per auto (A12/A20). Samen staan we sterker voor een haalbaar en aantrekkelijk Gouds ondernemersklimaat met gunstige vestigingsvoorwaarden, met flexibele bestemmingsplannen en met zo weinig mogelijk regelgeving. Hierbij staat onomstotelijk vast een goede bereikbaarheid van de bedrijven en een goede doorstroming van het verkeer. De uitvoering van het Verkeerscirculatieplan dient die bereikbaarheid voor de bedrijven te garanderen. Daarbij dienen ook de mogelijkheden te worden bezien voor bedrijven die om moverende redenen zich naar een andere locatie in de stad wensen te verplaatsen dan wel elders in de stad willen uitbreiden. 

 

N207

De verkeersafwikkeling via de N207 is onvoldoende. Dit wordt mede veroorzaakt door de intensivering van de bouw in het stadsdeel Westergouwe en de vestiging in deze stadswijk van nieuwe bewoners. GBG wil daarom dat in overleg met de beheerder van de N207 gewerkt wordt aan verbetering middels het verbreden van de rijkstroken op de bestaande rotondes in de N207.

 

 

Aanpak overlast in centrum

De onveiligheid voor voetgangers in het centrum van onze stad en met name in de winkelstraten wordt ernstig veroorzaakt door bestuurders van scooters en fietsers. Effectief handhavend optreden door leden van de politieteams, vanuit de politieregio waaronder Gouda ressorteert, en buitengewone opsporingsambtenaren, ziet GBG als bittere noodzaak.

 

Aanpak ergernissen openbaar gebied

GBG is voorstander van het vergroten van de gemeentelijke handhavingscapaciteit als het gaat om de aanpak van ergernissen in het openbaar gebied zoals zwerfafval en afval naast afvalbakken, auto’s geparkeerd in plantsoenen, niet herstelde gaten in wegdek of trottoir, enz. Voor het centrum, mede vanwege de toeristische functie van de binnenstad, dienen de afvalbakken op de zaterdag tot twee keer toe geleegd te worden.

 

 

< Ga terug naar onze standpunten

 

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG