Op woensdag 7 februari jl. stond de eerste gemeenteraadsvergadering gepland van 2024. Een vergadering, mede vanwege de afwezigheid van de raadsvoorzitter (Pieter Verhoeve, vanwege persoonlijke omstandigheden) die anders dan normaal is verlopen en voorgezeten werd door Evert Bobeldijk, de plaatsvervangend raadsvoorzitter. Er werd vlot vergaderd en de vergadering eindigde voor het aangegeven tijdstip van 23.00 uur.

Met belangrijke onderwerpen voor GBG, gezien ook ons verkiezingsprogramma, en moties en amendementen op een aantal onderwerpen. De fractie van GBG stemde voor het Winterplan, het bestemmingsplan Bodegraafsestraatweg 163, de realisatie van 58 woningen en een railinzetplaat aan het Stationsplein 6, het uitvoeringsplan Onderwijshuisvesting IHP 2e tranche, de verduurzaming gemeentelijk vastgoed en het Omgevingsprogramma Zonne-energie. Al deze onderwerpen zijn door een meerderheid van de raad aangenomen. De subsidieregeling voor vergroening van Schoolpleinen kon op geen steun rekenen van GBG, maar werd wel aangenomen door een meerderheid van de gemeenteraad.

Daarnaast heeft de fractie van GBG tegen de Parkeerverordening 2024 gestemd, met als stemverklaring het navolgende:

‘Voorzitter, Gemeentebelangen Gouda heeft in 2023 tegen de wijkmobiliteitsplannen gestemd, omdat de bewoners van de wijken Kort Haarlem, Korte Akkeren en de Binnenstad niet betrokken werden bij deze plannen. Wederom zijn de bewoners, zoals we hebben kunnen horen tijdens de inspreekmomenten, vanaf de voorbereiding van deze verordening buitenspel gezet en ontbreekt het noodzakelijke draagvlak onder de bewoners. Vandaar dat de fractie van GBG tegen deze verordening heeft gestemd.’

Het amendement van de VVD op de Parkeerverordening 2024, ook door de GBG-fractie mede ingediend, waarin vastgelegd is wie de besluiten kan nemen over het vaststellen van een vergunningenplafond, werd bijna unaniem aangenomen door de raad (uitgezonderd de twee leden van de Partij voor de Dieren). De motie van de CU op dit onderwerp werd door een meerderheid van de raad aangenomen, en deze motie werd ook door mij gesteund met de kanttekening dat de fractie van GBG de parkeerruimte niet ziet en dat de strekking van de motie voor GBG losstaat van het mogelijk verminderen van een parkeerdruk in de Binnenstad middels een plafond.

De motie van treurnis, ingeleid door de fractievoorzitter van Gouda-Positief, mevrouw Koppers, werd mede ingediend door de fractie van GBG (ook SGP en VVD). Deze motie sprak diepe treurnis uit over de participatie met de stad, het proces om te komen tot een gedegen besluitvorming en het respecteren van de positie van de raad als het gaat om grote thema’s als mobiliteit, parkeren en autoluw beleid. Helaas haalde deze motie geen meerderheid.

De avond werd afgesloten met 3 moties vreemd. Eén daarvan werd mede-ingediend door de fractie van GBG en ging over het onderzoeken van alternatieve woonvormen in Westergouwe. Een zeer belangrijk onderwerp naar de mening van GBG, zeker in een tijd dat woningbouwprojecten vertraging dreigen op te lopen. Zeer verheugd om te concluderen dat deze motie door een meerderheid is aangenomen.

De motie, mede-ingediend door alle fracties in de raad, om het college te verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de realisatie van het project Ecopark, is ook unaniem aangenomen. Als fractievoorzitter heb ik aangegeven dat de fractie van GBG vertrouwen heeft in de uitkomsten van de rekenkamer. Maar, dat het voor de positie van de raad wel noodzakelijk wordt geacht wanneer alle stukken op dit dossier voor dit onderzoek ook tot onze beschikking komen. Desnoods met afgelakte namen.

De avond werd afgesloten met de motie ‘Openbaarmaking stukken Ecopark’. Deze motie had betrekking op een verzoek aan het college om alle documenten die aan de onafhankelijke onderzoekers van het Ecopark worden aangeboden, bij het verschijnen van het rapport, ook (vertrouwelijk) ter inzage te leggen bij de griffie voor de leden van de gemeenteraad. Ook deze motie is unaniem aangenomen.

Al met al een politiek interessante en goede gemeenteraadsvergadering, met respect voor ieders mening en opvatting in een prettige sfeer van vergaderen.

Delen
Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG