Verkiezingsprogramma Gemeentebelangen Gouda 

 

2018 – 2022

 

 

 

SAMEN VOOR EEN ZONNIG GOUDA

 

  1 Inleiding

  2 Veiligheid

  3 Economie

  4 Gemeentelijke Financiën

  5 Verkeer

  6 Sociaal beleid

  7 Ouderen

  8 Jongeren

  9 Wonen en Bouwen

10 Onderwijs

11 Milieu

12 Sport en beweging

13 Cultuur

14 Bestuur

15 Samenwerking

1 Inleiding

Een zonnige toekomst voor onze inwoners en ondernemers.    Bij GBG staan de inwoners centraal Daar bedoelen wij mee:

 • Inwoners praten vooraf mee met het ontwikkelen van plannen (en niet achteraf via inspreken)
 • Adviserende volksraadpleging over zaken die van groot belang zijn voor Gouda.

Vanuit de positie van de inwoners zal uitvoering worden gegeven aan het verkiezingsprogramma. U kunt ons aanspreken via de mail, social media, website  en natuurlijk zijn wij ook persoonlijk aanspreekbaar. Tegen die achtergrond wil GBG bij het besturen van onze gemeente vanuit een open en praktische instelling collegiaal en constructief samenwerken met alle partijen in de raad. Vanuit de gedachte dat alle inwoners van onze gemeente met elkaar de gemeente Gouda vormen, wil GBG er verder op praktische wijze aan bijdragen dat iedereen zich ook echt betrokken weet bij het wel en wee van onze gemeente en bij het bestuur ervan. GBG is vanaf 1982 een echte stadspartij van Gouda. Sinds 1982 is GBG het ‘kritische geweten’ van het gemeentebestuur. Een partij van Gouwenaars voor Gouwenaars, allochtoon of autochtoon. Het is niet van belang waar je wieg heeft gestaan, of je rijk bent of arm, iedereen die Gouda een warm hart toedraagt kan zich bij ons aansluiten. Ons uitgangspunt is zoveel mogelijk voor de stad Gouda en haar inwoners te bereiken tegen de laagst mogelijke kosten. Wij zijn niet gebonden aan `Den Haag` zoals de meeste politieke partijen in Gouda. Kortom GBG is er voor alle burgers van Gouda, ongeacht afkomst, sociale situatie, maar met een positieve blik op onze stad. Gouda moet een leefbare, gezellige, welvarende en mooie stad worden. Een mooie stad “in de zon” GBG staat voor vrijheid van meningsuiting. Hieraan mag nooit getornd worden! Als GBG gaan wij bestuurlijke verantwoordelijkheid niet uit de weg. Wanneer op ons een beroep wordt gedaan zullen wij bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen door zitting te nemen in het college van B&W. Compromissen zullen wij dan sluiten echter niet ten koste van onze basisprincipes en  verkiezingsprogramma. GBG heeft de afgelopen jaren naast stevig oppositie voeren ook meegewerkt aan de uitvoering van beleid dat direct aansloot bij de inhoud van ons programma. Het oppositie voeren was hard nodig gelet op de financiële positie van Gouda en een beleid dat daar onvoldoende rekening mee hield. Wij durfden wel flink tegengas te geven. Maar altijd onderbouwd, helder en zonder ons te verschuilen achter moeilijke woorden of ingewikkelde zinnen. Voor iedereen duidelijkheid. GBG staat voor helderheid, eerlijkheid en openheid. Niet om de brei heen draaien. Geen achterkamertjespolitiek. Maar in overleg met de inwoners van Gouda, de gemeenteraad en direct betrokkenen beleid maken en uitvoeren dat in het belang is van de inwoners en ondernemers van Gouda. De afgelopen jaren is gebleken dat door economisch herstel de stad op een andere manier moet worden bestuurd. Dus moeten wij ons niet alleen richten op de uitgavenkant maar meer nog op de inkomstenkant zonder dat dit direct leidt tot verhoging van belastingen. Kortom, wanneer wij de komende jaren onze inwoners en ondernemers in het zonnetje willen zetten zullen we een politiek(klimaat) moeten realiseren waar ruimte is voor de inbreng van onze inwoners. De economische potentie van onze stad wordt vergroot en zorgen dat de financiële positie van onze stad beter wordt.

2          Veiligheid als een warm bad.

Veiligheid in Gouda staat al jaren hoog op de agenda. Maar nog steeds voelt een groot aantal bewoners van Gouda zich onveilig en zijn de criminaliteitscijfers te hoog. De belangrijkste problemen zijn drugsoverlast, jeugdoverlast in de wijken, woninginbraken, overvallen en verschillende vormen van kleine criminaliteit. Voor het oplossen van deze problemen is strikte toepassing en handhaving van de Nederlandse wet- en regelgeving noodzakelijk, de juiste uitvoering daarvan is daarbij essentieel. Het initiatief van GBG om cameratoezicht in te stellen is zeer effectief gebleken. Maar de waarschuwing dat de overlast zich zal gaan verplaatsen naar gebieden waar geen camerabewaking is, is helaas ook waar. GBG pleit voor meer camerabewaking zowel in het particuliere domein als in het openbare domein. De kosten hiervan wegen op tegen het aantal vernielingen. Om de veiligheid en het veiligheidsgevoel voor onze inwoners te vergroten staan wij voor een aantal knelpunten aan te pakken: Hufterig gedrag aanpakken

 • Er moet meer aandacht zijn voor hufterig en treiterend gedrag. Wie iets strafbaars doet zal daarvan direct de consequenties moeten ervaren in de vorm van straf/boete en het vergoeden van de schade. Daarbij schromen wij niet om notoire daders niet weg te laten komen met privacybescherming op grond waarvan zij door kunnen gaan met hun “werk”. Neen, naam en identificatie mag wat ons betreft naar buiten voor zover dat wettelijk is toegestaan.

Drugsoverlast

 • Beperken van overlast door het afbouwen van het beleid rond coffeeshops, het uitplaatsen van de coffeeshops naar buiten het centrum. Een ‘drive-in’ coffeeshop in de direct omgeving van het politiebureau maakt controle op overlast e.d. maximaal. Waar inwoners last hebben van drugsoverlast zal direct moeten worden opgetreden. Daarnaast zal ook preventief maatregelen moeten worden genomen om overlast te voorkomen.

Criminaliteit

 • De politie zal in aantal moeten worden uitgebreid en meer zichtbaar zijn in de wijken en de stad. 
 • GBG staat voor een heldere aanpak, met andere woorden ‘een lik op stuk beleid.
 • Het moet eenvoudiger en efficiënter worden om aangifte te doen. Meer punten in Gouda waar aangifte gedaan kan worden, bijvoorbeeld via spreekuur in de wijk.
 • Meer wijkagenten (agent in de wijk) die de wijk en de problematiek (en de mensen)  kennen.
 • Bij meldingen en het doen van aangiften zal aan de melders worden teruggekoppeld wat er daadwerkelijk met de melding/aangifte is gedaan.

Handhaving

 • Daar waar regels worden overtreden moet direct worden opgetreden. Dat vraagt een zeer actief beleid op het terrein van handhaving. Wij willen in overleg met de inwoners zoeken naar mogelijkheden om intensiever te kunnen gaan handhaven.
 • Daar waar inwoners wijzen op overtredingen van de regels dient direct handhavend te worden opgetreden om te voorkomen dat deze inwoners hun verantwoordelijkheid niet meer nemen omdat er toch niets gebeurt
 • Handhaving is niet gebonden aan tijd en zal dus in principe uit moeten gaan van 7×24 uur op welke manier dan ook in te vullen).

3          Een gezonde economie met veel werkgelegenheid.

Het herstel van de economie mag ook aan Gouda niet voorbij worden gegaan. Gouda heeft nog steeds last van een hoge werkloosheid en een beperkte toename van bedrijvigheid in vergelijking met de regio. Er staan nog te veel mensen aan de kant. We moeten ervoor zorgen dat nieuwe bedrijven zich in Gouda willen vestigen door dit te faciliteren. Maar dan wel die bedrijven, die een bijdrage leveren aan de bestrijding van de Goudse werkloosheid. Zelfstandige ondernemers hebben het vaak niet gemakkelijk in Gouda. Een wirwar van regels maakt het starten van een bedrijf of efficiënt ondernemen wel heel moeilijk. Voor het aanvragen van een vergunning dient zo snel mogelijk te worden gehandeld door de gemeente om te voorkomen dat de ‘start’ van de onderneming wordt vertraagd. Gouda heeft ook een regiofunctie en is een toeristische trekpleister. Gouda zou deze mogelijkheden economische meer moeten benutten. Dit is onder meer te bereiken door: Ondernemers & Bedrijven

 • Een actief acquisitiebeleid gericht op het aantrekken (en behouden) van bedrijven voor het ‘vullen’ van de lege plekken op alle bedrijf-/industrieterreinen.
 • Sterke verbetering van het ondernemersklimaat door o.a. vestigingsvoorwaarden gunstiger te maken. Dit zal in nauw overleg met de ondernemers moeten worden besproken.
 • Ondernemers mogen starten met hun onderneming en niet wachten tot de procedure van vergunning verstrekking (volledig) is afgerond.
 • Bestemmingsplannen ten behoeve van de vestiging van bedrijven dienen zo flexibel mogelijk te worden toegepast, teneinde de vestiging van bedrijven daarmee te realiseren en te versnellen.
 • De gemeentelijke lasten voor bedrijven moeten zo laag mogelijk worden gehouden.
 • GBG pleit voor vermindering van de regelgeving. Er moet, samen met de ondernemers, een Taskforce Gemeentelijk Economische Overleg komen gericht op het aantrekken van bedrijven. Met als doelstelling in vier jaar de leegstand weg te werken.

Regiofunctie & Toeristische Trekpleister

 • Doorgaan met de verbetering van de Spoorzone Zuid met het realiseren van een aantrekkelijke ‘semiwandelpromenade’.
 • Centrum en directe omgeving aantrekkelijker maken door kwalitatief betere winkels, meer terrasmogelijkheden en meer evenementen.
 • Gouda moet als toeristische trekpleister op de kaart worden gezet. Mede door een kwaliteitsimpuls aan het dagelijks onderhoud om de stad schoon heel en veilig te houden.
 • Herstel van de GOVEKA in augustus als toeristisch evenement.
 • Het organiseren en verder intensiveren van dagtrips vanaf de cruiseterminals Amsterdam en Rotterdam naar Gouda.
 • Meer mogelijkheden voor staanplaatsen Campers gedurende het hele jaar.

4          Gemeentelijke Financiën die gezond kunnen worden genoemd.

Het is noodzakelijk dat Gouda haar zaken financieel op orde heeft. In het verleden is er te makkelijk geld uitgegeven aan allerlei projecten die naar later bleek niet haalbaar waren of in sterk gewijzigde vorm uitgevoerd moesten worden. Voorbeelden van deze projecten zijn de Spoorzone en investeringen in integratie. Dit moet anders. Gouda dient zorgvuldig met gemeenschapsgeld om te gaan. Nu het economisch wat beter gaat zal voorkomen moeten worden dat het weer een tijdperk wordt van “uitdelen”. Naast de inkomstenkant van onze begroting zal een terughoudend beleid dienen te worden gevoerd voor wat betreft de uitgaven. Onze schulden zijn veel te hoog en zullen de komende jaren moeten worden verminderd wil er niet te veel wolken voor de zon komen. Dit is onder meer te bereiken door:

 • Gouda moet verder bezuinigen op externe onderzoekbureaus en inhuur.
 • De personele bezetting van de gemeente dient te worden teruggebracht in het kader van het proces van decentralisatie, regionalisatie (de nieuwe regio) en het toepassen van het profijtbeginsel.
 • Gouda moet samen met andere gemeentes steviger bij het Rijk erop blijven aandringen, dat onze stad meer middelen nodig heeft, voor onderhoud van de openbare ruimte vanwege de slappe bodem.
 • Ook het behouden van droge voeten vraagt om concrete maatregelen. De waterhuishouding van de binnenstad moet bestand worden tegen meer en extreme hoosbuien (klimaat)
 • Ook dienen wij meer financiële middelen te ontvangen van de Rijksoverheid ter bestrijding van de criminaliteit zo lang wij nog boven de landelijke gemiddelden liggen.
 • Gouda moet zorgen voor een solide financiële huishouding, hierbij is van belang dat het weerstandsvermogen weer aan de, voor Gouda, bestaande norm voldoet. Eenmalige financiële meevallers moeten aan de reserves van de gemeente toegevoegd worden voor onder meer verdere aflossing van de schulden.
 • Bij het doen van nieuwe uitgaven (investeringen) moet duidelijk inzicht worden gegeven in de daaruit voortvloeiende kapitaal- en exploitatielasten voor de toekomst.
 • De meerjarenbegroting moet een overzicht bevatten van de financiële ruimte voor nieuw beleid in de komende jaren. Daar waar nodig zal er geld gevonden moeten worden binnen de begroting en niet bij de burger.
 • Instellingen die afhankelijk zijn van subsidie zullen zelf ook initiatieven moeten nemen om de inkomstenkant te vergroten.
 • Bij subsidieverstrekking aan instellingen zal het eigen vermogen een rol moeten spelen bij de hoogte van de toekenning.
 • Er zal bekeken moeten worden in hoeverre bestaande subsidie vervangen kunnen worden door aanbestedingstrajecten.
 • Gelet op de economische groei moet de WOZ-bijdrage van de inwoners de komende vier jaar met tien procent teruggebracht worden.
 • Ook de extra rioolheffing zal over een langere periode moeten worden uitgesmeerd.
 • In zijn algemeenheid moeten de lasten voor de inwoners verder omlaag.

5          Verkeer zonder obstakels (dus veilig)

De doorstroming en veiligheid van het verkeer, de parkeermogelijkheden en het openbaar vervoer staan al jaren onder druk in Gouda. De gemeente Gouda heeft het afgelopen jaar het Mobiliteitsplan aangenomen. Echter zonder verkeerscirculatieplan zal de uitvoering van het Mobiliteitsplan niet resulteren in meer veiligheid voor fietsers en voetgangers. Het komt nu op de uitvoering aan. Nog steeds zien we als bewoners van Gouda weinig concrete maatregelen, GBG wil de komende vier jaar forse stappen zetten bij de uitvoering van het mobiliteitsplan Gouda. Uitgangspunt is hierbij de door het CROW opgestelde regels inzake “Duurzaam mobiliteitsbeleid voor gemeenten”. Bij het hele proces van de uitvoering zullen inwoners (of vertegenwoordigers daarvan) direct worden betrokken als ‘adviseur’ (niet alleen als toehoorder). Na het realiseren van voldoende parkeermogelijkheden in- en rond het centrum dient er een integraal verkeerscirculatieplan te worden opgesteld. Daarbij zal veel aandacht moeten worden besteed aan veilige fietspaden, om doorstroming en veilig verkeer meer te garanderen. Er moeten stappen worden gezet in het realiseren van meer eenrichtingverkeer. Dit is onder meer te bereiken door: Verbetering doorstroming en veiligheid

 • Opstellen van een verkeerscirculatieplan als onderdeel van het mobiliteitsplan.
 • Onderzoek naar, op termijn, de aanleg van de Mijstunnel onder het spoor.
 • De aanleg van de Burg. Van Hofwegensingel.
 • Verkeersluwe binnenstad en onderzoek naar de meest veilige route over de Singels waarbij meer ruimte is voor voetgangers en fietsers.
 • Betere doorstroming van het verkeer tussen de wijken onderling.
 • We ondersteunen “Gouda Fietsstad”. Voorwaarde hierbij is dat de fietsroutes aangepakt worden.
 • Aanleg fietsbrug Crabethstraat – Herpstraat met ruimte voor fietsstalling.
 • Kruisingen met verkeerslichten vervangen door veilige rotondes om de doorstroming en veiligheid te bevorderen (in onder meer overleg met transportorganisaties en bewoners)
 • GBG is er voorstander van om alle kruispunten te laten doorlichten op de volgende punten:
  • Zijn (indien aanwezig) de verkeerslichten zodanig afgesteld dat er een snelle doorstroming is. (Wellicht aanpassen tijdens de spits, bv. rijstroken).
  • Daar waar kan, een kruising vervangen door een nuttigere rotonde.
  • Verkeersregelaars/stadswachten inzetten bij drukke kruisingen in schoolroutes.

Parkeren

 • Kiss+Ride plekken bij scholen, maar tegelijkertijd hier ook op handhaven.
 • Verbetering van de parkeermogelijkheden door, op parkeerterreinen, de eerste twee uur gratis parkeren en waar mogelijk ruimte te creëren voor parkeerplaatsen.
 • Centrum van Gouda autoluw te maken met behoud van parkeermogelijkheden voor de bewoners.
 • Kades van de singels en grachten parkeervrij te houden.
 • Digitale signalering van vervoersbewegingen in het Centrum.

Openbaar Vervoer

 • Schonere (elektrische) bussen m.n. voor vervoer van en naar het Centrum.
 • Dienstregeling van bussen aanpassen aan vraag en aanbod.
 • Gratis openbaar vervoer in de stad voor inwoners van 67 jaar en ouder.
 • Meer aansluitpunten voor elektrische auto’s.
 • Transferium met gratis elektrische busjes die de route rijden naar de binnenstad (in plaats van openbaar vervoer)

6          Sociaal beleid met zonnig perspectief

GBG gaat ervan uit dat alle inwoners van Gouda graag mee doen in de maatschappij. Meedoen in de maatschappij betekent niet alleen werken en de huur op tijd betalen. Ook betekent dit meedoen in de wijk en de buurt. Allemaal wonen we in Gouda en allemaal willen we het zo goed mogelijk hebben. Dit kunnen we bereiken door allemaal mee te doen. Voor de bewoner van Gouda die het niet lukt om volledig mee te doen in de maatschappij, om wat voor reden dan ook, moet er een goed vangnet zijn. Maar ook dan blijft de kernvraag niet: wat kunt u niet meer doen, maar: wat kunt u nog wel? Dit is onder meer te bereiken door: Meedoen

 • Uitgaande van het hebben van respect voor ieder mens dient er een actief beleid te worden gevoerd om tot integratie van de verschillende bevolkingsgroepen te komen. Uitgangspunt daarbij is dat allochtonen en autochtonen, zonder daarbij overwegingen van ideologische aard een rol te laten spelen, met elkaar kunnen samenleven. De Gouwe Dialoog is een start maar zal breder gesteund en gefaciliteerd door de gemeente dienen te worden om de doelstellingen te realiseren.
 • Vrijwilligers en mantelzorgers vormen een fundament onder onze samenleving. Vrijwilligers en mantelzorgers dienen de steun te hebben van de bestuurders op alle fronten. Om de geluiden en suggesties van de vrijwilligers te laten doorklinken zal er niet alleen een ‘vrijwilligers aanspreekpunt’ binnen de gemeente zijn maar zijn wij ook voorstander van een “Vrijwilligers Raad”.
 • De gemeente dient helder te zijn over de rol van de gemeente bij ondersteuning en over de procedure rond het aanvragen van ondersteuning. Het gaat dan om de manier waarop de burger zich moet melden, de wijze waarop de gemeente de vraag onderzoekt en erover beslist. Verder kunnen genoemd worden: de informatie over de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget en de hoogte van de eigen bijdrage, en de mogelijkheden van klachten en bezwaar/beroep.
 • Buurt/straatfeesten of barbecues blijven ondersteunen is van grote waarde voor een buurt.
 • Oprichten van een Vrijwilligers (beleids)deskundigenbank voor specifiek Goudse projecten.
 • Om mee te kunnen doen, dienen openbare ruimtes nog beter toegankelijk te worden gemaakt voor mensen met een beperking.
 • Het VN-verdrag inzake toegankelijkheid voor mensen met een beperking wordt krachtdadiger uitgevoerd.
 • Resultaten van onderzoek naar “vrijstelling verplichtingen uitkeringsgerechtigden” integraal invoeren.

GASD (Goudse Adviesraad Sociaal Domein)

 • De gemeente moet open staan voor suggesties van de Goudse Adviesraad Sociaal Domein, die binnen onze gemeente een belangrijke functie vervult. Vooraf zal de GASD worden geraadpleegd alvorens beleid te ontwikkelen op het terrein van onder meer de thuiszorg.
 • Het beleid moet gericht zijn om personen die behoren tot etnische en/of sociale minderheidsgroeperingen, in staat te stellen volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk, cultureel en economische leven.

Uitkering

 • Controle op misbruik van uitkeringen vinden wij van essentieel belang. Misbruik dient te worden bestraft.
 • Wachttijden bij de sociale dienst dienen tot een minimum beperkt te zijn.
 • Inwoners die zijn aangewezen op een uitkering dienen binnen twee weken hiervoor in aanmerking te komen ook al is de procedure nog niet helemaal afgerond.
 • Wie geen uitzicht heeft op een betaalde baan gaat als vrijwilliger voor de stad iets doen. Bij weigering zal gekort moeten worden op uitkering(en).

7          Een zonnige (oude)dag voor ouderen.

De vergrijzing treft heel Nederland, dus ook de inwoners van de gemeente Gouda. Ouderen zijn een groeiende groep in Gouda die steeds meer willen genieten van hun “oude” dag. Zij hebben ervoor gezorgd dat wij kunnen leven in deze welvarende maatschappij en hebben recht op een kwalitatief hoogstaande oudedagsvoorziening. De huisvesting en mogelijkheden van ouderen dient verbeterd te worden. Dit is onder meer te bereiken door: Goede huisvesting

 • Nieuwbouw (huur- en koop) moet levensloopbestendig worden opgeleverd.
 • Voorzieningen in woningen die het mogelijk maken zo lang mogelijk “thuis” te blijven wonen.
 • Goede maatschappelijke ondersteuning en medische voorzieningen.
 • Woningen voor jongeren en ouderen verspreid over de stad.

Vrije tijd

 • Ontmoetingsplaatsen voor ouderen die het mogelijk maken om deel te blijven uitmaken van de gemeenschap.
 • Maar ook ouderen die zich willen inzetten voor maatschappelijke taken maximaal ondersteunen.

8          Jongeren

Jongeren zijn de toekomst voor elke gemeente, dus ook voor Gouda. Er zijn problemen met groepen jongeren, maar dit is maar een minderheid van de jongeren. Maar toch nog circa 10% van de kinderen valt direct of indirect onder behandeling van de GGZ. Om de effectiviteit van de kwaliteit beter in beeld te krijgen willen wij het ROM-cap instrument gaan invoeren. (Routine Outcome Monitoring ) * Voor nadere toelichting zie onder aan dit hoofdstuk.

 • Aandacht voor jongeren die om welke reden in de problemen zijn geraakt.

De meerderheid van de jongeren in de gemeente doen wel ontzettend goed hun best. Als gemeente dienen we juist deze jongeren te belonen. Zij moeten wat te doen hebben in Gouda, het huidige aanbod is niet voldoende. Zowel het georganiseerde als ongeorganiseerde jeugd- en jongerenwerk geeft de mogelijkheid een beroep te doen op financiële bijstand van de gemeente. Van de leden, bezoekers en of gebruikers van deze voorzieningen wordt verwacht dat zij een redelijke eigen bijdrage betalen, dan wel zich als vrijwilliger inzetten. Dit is onder meer te bereiken door: Vrije tijd:

 • Gecombineerde sportveldjes in verschillende wijken. (Basketbal – voetbal).
 • Verbetering uitgaansmogelijkheden in Gouda.
 • Per wijk hangjongeren en andere jongeren een taak geven bij het verbeteren c.q. opknappen van de wijk en of betrekken bij het geven van informatie over de wijk en wat er allemaal kan gebeuren ter verbetering van de wijk.
 • Buurtvader projecten door de hele stad invoeren.

Starters

 • Het verbeteren van het aanbod van huur- en koopwoningen voor starters.
 • Gemeentelijke initiatieven om starters het kopen van woningen mogelijk te maken.

Uitleg ROM-cap 25% van alle kinderen heeft tenminste één ouder die nu in behandeling is in de GGZ. Deze kinderen lopen een groot risico probleemkinderen te worden. Reden waarom we huisartsen die ouders verwijzen naar de GGZ vragen om hun kinderen te verwijzen naar een KOPP-training. Kinderen jonger dan 4 jaar worden gemonitord en aangemeld voor een dergelijke training. We kunnen ouders niet verplichten om hun kinderen naar een KOPP-training te laten gaan. We kunnen ouders er wel op laten wijzen dat dit in het belang van hun kinderen is. Vanwege dezelfde statistiek wordt de inkoop van triple-P gestopt. (Een ouder met GGZ-problematiek is een contra-indicatie). 1,2% van de jeugd was voor 2015 structureel afhankelijk van de Jeugdzorg. Dat zou sinds de jeugdwet gehalveerd kunnen, moeten zijn. In Gouda blijft dat achter door het gebrek aan aansturing procesregie, visie op toegang en dus innovatie.

9          Wonen & Bouwen

De gemeente zal veel meer moeten kijken naar de mogelijkheden om de bestaande wijken qua woningbouw te revitaliseren of wel kwalitatief te verbeteren. Dit blijkt in veel woonwijken nodig te, groot onderhoud van woonwijken in samenwerking met wooncorporaties is zowel voor de bewoners als voor de gemeente belangrijk. Onderhoud zorgt ervoor dat er nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn, de wijk kan veiliger en duurzamer worden gemaakt. In veel gevallen blijft het beperkt tot het opnieuw bestraten van de weg, zonder veel aanpassingen. Maar ook aandacht voor groen kan de wijk kwalitatief verbeteren. Dit is onder meer te bereiken door: Wonen

 • Verloedering van woonwijken (ook het centrum) tegen gaan.
 • GBG is voor het bevorderen van wonen boven winkels, vooral in het centrum.
 • Bij renovatie van huurwoningen alleen een vergunning afgeven als de renovatie duurzaam en levensloopbestendig is.
 • Om de woonlasten zoveel mogelijk te beperken moeten woningbouwplannen doelmatig van opzet zijn. Daarbij wordt de bouw van energiezuinige en levensloopbestendige woningen bevorderd door het uitgangspunt van het woningbeleid te maken.

Bouwen

 • Lege plekken in de stad bebouwen, rotte plekken slopen en duurzaam bouwen.
 • Leegstaande kantoor/bedrijfspanden daar waar gewenst geschikt maken als starters woningen en verzamel bedrijfsgebouwen voor startende ondernemers.
 • Bij de verdere bouw in Westergouwe rekening houden met kwaliteit, duurzaamheid en creativiteit. Gasloos bouwen is daarbij een optie.
 • Bij flexibilisering van bestemmingsplan Spoorzone de mogelijkheid bieden voor het eventueel realiseren van een islamitische centrum en/of gebedsruimte
 • Ons eerst richten op verbetering van de kwaliteit van wonen in de stad alvorens verder buiten de stad nieuwe bouwontwikkelingen te initiëren.

10        Onderwijs

Gouda heeft een breed aanbod aan onderwijs. Dit is belangrijk voor de inwoners van Gouda. Op deze manier kan de bewoner, de school kiezen die het beste past. Het brede aanbod aan scholen moet behouden blijven. Wat nu belangrijk is, is de kwaliteit van het onderwijs en uitval van scholieren. Dit is een punt van zorg in Gouda. Het verbeteren daarvan is erg belangrijk. Ongemotiveerde scholieren moeten kunnen rekenen op ondersteuning en begeleiding. Dit is onder meer te bereiken door: Kwaliteit onderwijs

 • Slecht presterende scholen komen niet in aanmerking om uit te breiden.
 • Het aanbieden van leer- en werkplekken voor jongeren die het moeilijk hebben op school.

  Scholieren

 • Voorzien in ruimtes voor ondersteuning en begeleiding van scholieren.
 • De controle op schoolverzuim moet doeltreffend worden gehandhaafd door leerplichtambtenaren.

11        Naar een zonnig Milieu

Gouda ligt in het Groene Hart, een van de mooiste stukjes natuur in Nederland. In Gouda zijn ook enkele mooie parken en groengebieden voor wandelaars, mensen met honden en natuurliefhebbers. Gouda doet het redelijk goed op het gebied van milieu en duurzaamheid, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Met het oog op de toekomst gaat de gemeente inwoners ondersteunen die willen investeren in duurzame energieopwekking. Maar ook bestaande en nieuwe woonwijken dienen zo veel mogelijk aan te sluiten op de mogelijkheden van zonne-energie voor het verkrijgen van een zonnige toekomst. Op gemeentelijke gebouwen, daken van flatgebouwen en in de openbare ruimte zal de gemeente op een proactieve manier samen met de eigenaren werken aan het realiseren van energieopwekkende technieken w.o. zon- en windenergie. Dit is onder meer te bereiken door: Duurzaamheid

 • Bij uitvoering van gemeentebeleid zal duurzaamheid aandacht krijgen.
 • Energiezuinige verlichting in straatlantaarns, gebouwen en reclameborden.
 • Bevordering van doorstroming van het verkeer ten behoeve van minimalisering fijnstof en CO2.
 • Centrum van Gouda verkeersluw maken of maatregelen nemen gericht op vermindering van vervuiling in het centrum van de stad. (B.v. centrum alleen toegankelijk voor energiezuinige auto’s)
 • Inwoners van Gouda ondersteunen en belonen bij zelfwerkzaamheid rond het beheer van de ‘eigen’ omgeving.
 • Meer groen zowel “horizontaal” als “verticaal”.
 • Faciliteren en ondersteunen van inwoners (woningbouwverenigingen en VvE’s) die bereid zijn om zonne-energie op te wekken via zonnepanelen, dan wel windmolens op hun daken.
 • Onderzoek naar mogelijkheden van windenergie in de openbare ruimte en het beschikbaar maken van leegstaande gebouwen voor “stadslandbouw”.
 • Daar waar mogelijk en verantwoord groen op de daken.

Natuur in en om de woning

 • Meer uitrenmogelijkheden voor honden.
 • Strakke controle op herplantingsbeleid. Boom terugplaatsen voor een boom.
 • Waar mogelijk ecologisch verantwoord onderhoud plegen.
 • Schoonhouden van groenplekken en tijdig onderhoud plegen aan groen in de stad. Overal streven naar niveau A.

12        Sport & Beweging brengt meer kleur aan je leven

Er zijn veel mensen in Gouda die een vorm van sport of aan beweging doen. GBG vindt het belangrijk dat de bewoners van Gouda dit kunnen blijven doen. Inwoners stellen verschillende eisen en hebben andere wensen welke sport zij willen beoefenen. De sportfaciliteiten moeten voor veel verenigingen beter worden. Slechte bereikbaarheid, onvoldoende parkeermogelijkheden en verouderde kleedkamers zijn voorbeelden waar veel verenigingen ondermeer last van hebben. Verbeteringen kunnen onder meer worden bereikt door: Sporten

 • Het actief aanzetten van inwoners van Gouda om te gaan sporten o.m. via de GoudaPas.
 • Eenmaal per jaar een Goudse sportdag organiseren voor alle inwoners van Gouda.

Verenigingen

 • In Westergouwe e.o. moet ruimte gereserveerd worden voor sportactiviteiten.
 • Sportclubs niet belasten, maar faciliteren daar waar goed aanbod geleverd kan worden voor jong en oud.
 • Sportverenigingen de ruimte geven om te werken aan eigen inkomsten teneinde de inkomsten van de verenigingen te vergroten (minder regelgeving).
 • Jongeren en ouderen die willen gaan sporten in verenigingsverband moeten een korting krijgen op het lidmaatschapsgeld (via de Goudapas).
 • Verenigingen belonen en faciliteren die met elkaar verder willen gaan samenwerken op het terrein van accommodatie en andere organisatorische zaken.

13        Cultuur (in de zon)

Gouda heeft een aantal internationaal bekende historische gebouwen als het Stadhuis, de Waag en de St. Jan. Gouda heeft ook een aantal belangrijke streekproducten als Goudse pijpen, kaas, stroopwafels en kaarsen. De gebouwen en producten zijn enorm belangrijk voor de cultuur van Gouda. Voor het versterken van de Goudse cultuur, is het belangrijk dat de gemeente initiatieven op cultuurgebied blijft ondersteunen. Initiatieven door burgers op het terrein van cultuur worden extra ondersteund Dit is onder meer te bereiken door: Festiviteiten

 • Promotie van Gouda als nationale cultuurstad samen met ondernemers.
 • Jazzfestival terug in de stad, havendagen, braderieën en thema dagen dienen te worden gefaciliteerd.
 • Jaarlijks een feest op de kaart van Nederland bv. ‘Kaas en stroopwafelfeest’.
 • Oude ‘Arcade-bioscoop’ ombouwen tot Kaas-Experience.
 • De Houtman concerten moeten behouden blijven. De muziektent in het Houtman plantsoen is daarvoor een unieke locatie.
 • Van 750 jarig bestaan van Gouda een nationaal gebeuren maken.
 •  ‘Nationale Taptoe’ en ‘het Glazenhuis’ naar Gouda halen in samenwerking met het bedrijfsleven.

Goudse attracties

 • Het museum van Gouda op alle dagen openstellen.
 • Inwoners van Gouda met een Rotterdam/Gouda gratis toegang tot alle culturele manifestaties.
 • Zondag alle cultuurdragers, voor zover mogelijk, toegankelijk houden voor toeristen.

Stedelijke ontwikkeling

 • Ontwikkeling van de Vredebest tot wandelboulevard.
 • Herinrichting van de Veerstal tot aantrekkelijk uitgaansgebied.
 • Open Haven en meer aandacht voor cultuurhistorische waarde van onze grachten.
 • Binnenstad ook voorwat betreft verkeer en infrastructuur, het historisch beeld herstellen.

Cultuurbeleid in Gouda zal een verantwoord beleid moeten zijn ook voor wat betreft de financiën. Cultureel ondernemerschap houdt onder meer in dat binnen de kaders van verantwoord beleid ook op een verantwoorde manier wordt omgegaan met de financiën. Een beleid dat zich richt op afbouw van subsidie staan wij voor.

 • In dit verband zijn wij van mening dat omliggende gemeenten moeten bijdragen in het subsidiebedrag dat de Stichting Schouwburg nodig heeft voor een gezonde exploitatie (50% van de bezoekers komt van buiten Gouda).

14        Bestuur

Het bestuur van Gouda staat onder leiding van het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda. Het College legt verantwoording af aan de Gemeenteraad. De verschillende politieke partijen hebben op basis van het aantal stemmen, een bepaald aantal zetels in de Gemeenteraad. De gemeente Gouda is actief op internationaal gebied. GBG wil op het volgende inzetten: Bestuur van Gouda

 • Dagelijks Bestuur van de stad (wethouders) dient te bestaan uit professionals met kennis van zaken maar ook managerial kundig zijn.
 • Een max. aantal wethouders van 4 (bv. “5 voor de prijs van 4” kan ook).
 • Meer dualisme met expliciete rol van de gemeenteraad.
 • Meer richten op eigen identiteit van onze stad.
 • De gemeente moet eerder en intensiever de bewoners en ondernemers informeren wat er staat te gebeuren in hun omgeving en eventuele plannen ontwikkelen in overleg met de bewoners. Wijkteams kunnen hierin een grote rol spelen.
 • De komende jaren zal ‘inspreken’ moeten wijzigen in ‘vooraf meepraten’. Betrokkenheid van de inwoners bij het bestuur van de gemeente betekent voor GBG dat direct belanghebbenden op een zodanig tijdstip bij de voorbereiding van beleidsplannen worden betrokken, dat er nog voldoende ruimte is voor eventuele bijstelling ervan.
 • Door middel van een adviserende volksraadpleging peilt het gemeentebestuur het gevoel van de Goudse gemeenschap, alvorens beslissingen te nemen over kwesties die in financiële zin of aan de andere kant grote gevolgen hebben voor de Goudse gemeenschap en waar inwoners zich bij de gemeenteraadsverkiezingen nog niet hebben kunnen uitspreken.
 • Bij een investering in de stad van meer dan 500.000,- wordt digitaal de mening gevraagd van de inwoners van Gouda.

15        Samenwerking

Regionaal

 • Regionale samenwerking wordt intensief ondersteund daar waar de belangen van Gouda er mee worden gediend. Uitgangspunt van de samenwerking dient wel te zijn; verbetering van de efficiency, verbreding van kennis en slagkracht en besparing van gemeentelijke kosten.
 • Samenwerking dient mede gericht te zijn op het inrichten van een zgn. Shared Servicebureau waarbij kennis en uitvoering van beleid gezamenlijk wordt opgepakt tegen lagere kosten.
 • Regionale samenwerking neemt de verantwoordelijkheid voor beleidsbepalende beslissing van de gemeente Gouda niet over
 • Gemeenteraden dienen meer betrokken te worden bij de regionale samenwerking in Midden Holland

Internationaal

 • Gouda moet zeer terughoudend zijn in het aangaan van banden met steden. Internationale werkbezoeken door bestuurders dienen tot een minimum te worden beperkt. Banden die worden aangegaan hebben directe invloed op onze Goudse economie.
 • GBG is tegen het verlenen van ontwikkelingshulp door de gemeente. Dit is duur en dient te worden overgelaten aan de landelijke overheid. Gouda kan beter zelf zorgen dat het haar zaakjes op orde heeft.
 • Overwogen moet worden of banden met andere steden nog op basis van de huidige formule moet worden doorgezet.

Zet u zelf de komende jaren in de Zon en stem op GBG

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen