Onderwerp: Motie van Afkeuring

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 16 juni 2021.

Constaterende:
Dat het College van B&W de gemeenteraad niet tijdig, onvolledig en onjuist heeft geïnformeerd over de
gang van zaken rond de Turfmarktkerk;
Dat bij de besluitvorming rond het voorbereidingsbesluit Turfmarktkerk een van de verantwoordelijke
wethouders in vertrouwelijkheid onjuiste informatie heeft verstrekt;
Dat op 18 mei 2021 de Rechtbank Den Haag uitspraak heeft gedaan waarbij de Rechtbank heeft
uitgesproken dat overeenkomstig artikel 5:31, eerste lid, van de Awb het College van B&W ten onrechte
spoedeisende bestuursdwang heeft toegepast;
Dat de Rechtbank Den Haag niet alleen het besluit van het College heeft vernietigd maar ook het
primaire besluit van het College heeft herroepen;
Dat als gevolg daarvan ten onrechte de Turfmarktkerk is gesloopt;
Dat dit alles verstrekkende financiële consequenties heeft voor de gemeente Gouda.

Overwegende:
Dat de gemeenteraad als besluitvormend orgaan van de gemeente tijdig, op een juiste wijze en adequaat
dient te worden geïnformeerd door het College van B&W;
Dat de gemeenteraad (ook vertrouwelijk) op een juiste en volledige manier geïnformeerd dient te worden
voor het treffen van een voorbereidingsbesluit Turfmarktkerk;
Dat overeenkomstig de uitspraak van de Rechtbank met de sloop van de Turfmarktkerk het College van
B&W een onrechtmatig besluit heeft genomen tot sloop van de Turfmarktkerk;
Dat de geloofwaardigheid van het College en met name de primair verantwoordelijke wethouders voor de
burger ernstig is aangetast. .

Van menig zijnde dat:
Het College van B&W een onrechtmatig besluit heeft genomen met als gevolg de sloop van de
Turfmarktkerk en de daarmee samenhangende verstrekkende financiële consequenties voor de
gemeente;

Spreekt;
Zijn afkeuring uit over de wijze waarop het College van B&W bestuurlijk is omgegaan met het dossier
Turfmarktkerk en vraagt de wethouders die primair verantwoordelijk zijn voor het dossier Turfmarktkerk
hun portefeuille ter beschikking te stellen.
En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:
Jan de Koning GBG

Delen
Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Jan de Koning | Fractievoorzitter GBG