De raadsvergadering van 17 mei jl. gaat de geschiedenisboeken in als één van de langste vergaderavonden van de gemeenteraad van Gouda of doet in ieder geval een poging om de boeken in te gaan. En dat terwijl er op voorhand niet heel veel onderwerpen waren geagendeerd. Zou het dan toch liggen aan onderwerpen als de Turfmarktkerk en de Nota grote en zware voertuigen en Wijkmobiliteitsplannen Binnenstad, Korte Akkeren en Kort Haarlem? Ongetwijfeld.

De avond begon met een afscheid en, aansluitend, de installatie van een nieuw raadslid. Mieke Kars (D66) had enige tijd geleden de raadsleden duidelijk gemaakt dat zij afscheid ging nemen van de raad. Na haar vertrek is Bram Talman geïnstalleerd als nieuwe raadslid. De fractie van Gemeentebelangen Gouda wenst Mieke heel veel succes in haar carrière en tevens Bram heel veel succes in zijn eervolle rol als raadslid van de Goudse gemeenteraad.

Na ruim 6 uur (!) vergaderen zijn ook dossiers afgesloten en besluiten genomen. Het genomen besluit rondom de Nota grote en zware voertuigen en Wijkmobiliteitsplannen Binnenstad, Korte Akkeren en Kort Haarlem deed het meeste pijn. Een ordevoorstel van Gouda Positief, mede namens bijna alle oppositiepartijen, om het voorstel deze avond niet in behandeling te nemen – omdat dit nog niet rijp was voor besluitvorming -, werd in meerderheid verworpen. Al bij de allereerste commissievergadering medio maart dit jaar was duidelijk dat de plannen zoals deze voorlagen op veel bezwaar konden rekenen van vele burgers en ondernemers. 19 insprekers waren toen aanwezig om hun perspectief te delen met de commissieleden. 185 zienswijzen vanuit de bevolking werden ontvangen. Terug naar de tekentafel en eerst een degelijk, volwaardig participatietraject, werd het vaakst geconcludeerd. Ondanks dat de fractie van Gemeentebelangen Gouda hier gehoor aan heeft gegeven en tegen deze plannen heeft gestemd, zijn deze plannen door een meerderheid van de raad aangenomen. Ook een amendement van Gouda Positief, mede-ingediend door o.a. GBG, om het besluit uit te stellen voorafgaand aan de behandeling van dit onderwerp, werd met 10 voor en 22 tegen van tafel geveegd.

Met betrekking tot dit onderwerp waren er nog vele andere moties en amendementen aangekondigd. Zo heeft Gemeentebelangen Gouda de moties voor ‘Bereikbaarheid van Gouda over het Wegennet’ en ‘Vrije keuze vervoersmethode’ van de VVD mede-ingediend. Beide moties werden met 10 voor en 22 tegen verworpen. Datzelfde gold ook voor de amendementen ‘Parkeerregulering omliggende wijken’ en Randvoorwaarden parkeerbeleid’ van de VVD. Die werden gesteund door o.a. GBG, maar met 10 voor en 22 tegen van tafel geveegd. Een lichtpuntje tijdens deze avond, vanuit GBG-oogpunt, was de meerderheid van de gemeenteraad voor de amendementen ‘Veilig naar school gaan’ en ‘voorkeursroute vrachtverkeer Korte Akkeren’.

Ook het dossier over de Turfmarktkerk werd behandeld. Het was inmiddels al middernacht, maar een meerderheid opteerde ervoor om nu een punt achter het dossier te willen zetten. Tijdens de behandeling in commissieverband had de fractie van GBG al reeds duidelijk gemaakt dat een eventuele politieke verantwoording voor dit dossier in 2021 had moeten plaatsvinden. Dit was, zoals bekend, niet het geval. Een amendement van de SGP, gesteund door GBG en de VVD, om een scope voor een raadsonderzoek (nader) te bepalen, haalde het ook niet met 10 stemmen voor en 23 stemmen tegen. De fractie van Gemeentebelangen Gouda heeft tegen het besluit gestemd om een enquête-onderzoek voor de Turfmarktkerk in te stellen, maar vóór het besluit gestemd tot het instellen van een raadsonderzoek naar de Turfmarktkerk. Dit, om toch nog tot enige vorm van waarheidsvinding te komen. Het heeft allemaal niet mogen baten, omdat een meerderheid van de gemeenteraad zowel tegen een raadsenquête als tegen een raadsonderzoek stemde. Daarmee werd het dossier Turfmarktkerk voorlopig gesloten omdat nog niet bekend is of er mogelijk nog claims worden ingediend wegens planschade.

Ter afsluiting van dit agendapunt kwam de VVD met een zogenoemde “motie vreemd”. Een motie van afkeuring over het gevoerde beleid in de sloop van de Turfmarktkerk en de daarop volgende

afwikkeling van het dossier; over het gebrek aan verantwoording en zelfreflectie die het college hierin heeft getoond en dat de gemeenteraad in de toekomst geen herhaling van deze gang van zaken in andere dossiers wenst.

Na alle gebeurtenissen tijdens deze gemeenteraadsvergadering, het beeld dat rees bij een aantal partijen dat de verhouding oppositie versus coalitie weer helemaal ‘terug’ is in de Goudse gemeenteraad, werd deze motie met 10 voor en 23 tegen verworpen. De fractie van Gemeentebelangen Gouda heeft tegen deze motie gestemd o.m. om de nieuwe weg die zij is ingeslagen, de constructieve houding in bestuurlijke zin die zij opteert en prefereert binnen de Goudse gemeenteraad, het (kunnen) loslaten van dossiers uit vorige raadsperiodes, waarover een meerderheid in de gemeenteraad een anders luidend standpunt inneemt, de ambitie richting de bestuurlijke toekomst en het vooruit durven én blijven kijken, in het belang van alle burgers van Gouda, een juiste invulling te geven.

Delen
Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG