Begeleidende tekst vragen vaststellingsovereenkomst TurfmarktkerkOvereenkomst

Dank voor de gelegenheid om het woord te voeren.

Voorzitter, de fractie van GBG ( en naar ik aanneem) de mede ondersteuners van het agenderingsverzoek zijn blij en verheugd voor de eigenaar van de Turfmarktkerk dat er een resultaat is van de mediation. De eigenaar kan een gitzwarte periode voor hem en zijn gezin afsluiten. Met een vaststellingsovereenkomst dat vele bepalingen kent en een bedrag van 735.000 euro wordt een eind gemaakt aan een slopend conflict.

Feit blijft dat dit College ten onrechte een kerk heeft gesloopt en dat dit de gemeente Gouda rond de 2 miljoen euro aan gemeenschapsgeld heeft gekost.

Het is voor GBG onbegrijpelijk dat verantwoorde bestuurders na een dergelijk debacle hun politieke verantwoordelijkheid niet nemen en hun conclusies trekken. En als dit dossier wordt beschouwd als een goede leerschool dan is het wel een verrekt dure opleiding geweest.

Ik heb in vertrouwen fractievoorzitters van de coalitiepartijen gehoord over het advies dat zij gaven aan het College hoe verder te gaan met de onderhandelingen over een wel of niet te bereiken overeenkomst. (ik mag daar niets over zeggen)

Maar naar aanleiding daarvan ben ik verbaasd over de hoogte van de financiële afwikkeling.

Dat roept vragen op die wij graag met de collega’s en het College willen bespreken ook al beseffen wij dat het genomen besluit niet meer kunnen terugdraaien.

Maar zoals ik eerder heb aangegeven kunnen de inwoners van Gouda het financiële gelach van dit falend beleid bij het dossier Turfmarktkerk van rond de 2 miljoen euro betalen.

Het College heeft op geen enkele manier in de openbaar verantwoording afgelegd over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst en de hoogte van het bedrag.

Als fractie van GBG in deze gemeenteraad moesten wij, met steun van andere fracties, een verzoek doen om dit onderwerp te agenderen.

Het had het College gesierd wanneer zij zelf het initiatief had genomen om tekst en uitleg te geven over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst en de hoogte van het bedrag.

Maar neen, het College heeft zonder mandaat van de gemeenteraad en met een blanco-check via mediation een vaststellingsovereenkomst vastgesteld.

Het komt ons voor dat over een bedrag van 735.000, — euro toch minstens verantwoording moet worden afgelegd ook al is het bedrag al verwerkt in de boeken over 2021 via een amendement van de Coalitie. Zo in de steil ‘van zand erover en er niet meer over zeuren’.

Dat mag zo zijn voor wat betreft de coalitiepartijen. Maar de indieners van dit verzoek voor overleg kijken daar toch anders tegen aan ook al is het achteraf. Als raad zijn wij geen knip voor de neus waard wanneer wij de gang van zaken rond het opstellen van de vaststellingsovereenkomst en de hoogte van het bedrag maar zijn loop laat gaan. Wij willen onze taakstellende en controlerende taak fatsoenlijk blijven uitvoeren ook al zijn alle besluiten al genomen.

Als gezamenlijke fracties hebben wij vragen gesteld over;

 1. Het traject en proces van mediation;
 2. De inhoud van de vaststellingsovereenkomst;
 3. Het onttrekken van 735.000 euro aan gemeenschapsgeld.

Dank voor de beantwoording van de 20 vragen en naar aanleiding van deze beantwoording heeft de fractie van GBG nog een 8 tal vragen waarvan 1 aan de collega’s van de andere fracties.

Wel willen wij de vragen/antwoorden nog nader bespreken.

Dank.

Fractievoorzitter GBG

Jan de Koning

Commissie Bestuur – 17 januari 2022

Bij vraag/antwoord 1b,1g en wordt de vraag voorgelegd of de adviezen zoals die zijn gegeven tijdens de besloten vergadering van het presidium overeenkomen met het uiteindelijke resultaat van de vaststellingsovereenkomst en de hoogte van 735.000 euro.

 • Het College geeft daarop antwoord dat dit geen zaak is van het College maar van het presidium en dat in het kader van de mediationovereenkomst artikel 7 (geheimhouding) het College geen antwoord wenst te geven op deze vraag.

Aanvullend vraag van Jan de Koning:

 1. Dat kan allemaal wel staan in een mediationovereenkomst maar ontslaat mij niet van mijn controlerende vraag aan het College of het kader, zoals aangegeven in het presidium, door het College niet is overschreden met de uitkomsten van de vaststellingsovereenkomst en het bedrag van 735.000 euro?
 2. Hieraan gekoppeld de vraag aan mij collega’s van het presidium of het advies dat zij hebben gegeven over de afwikkeling van de Turfmarktkerk overeen komt met de uitkomsten zoals verwoord in de vaststellingsovereenkomst inclusie het bedrag van 735.000 euro?

Bij vraag/antwoord 1e wordt gevraagd of het College kan aangeven of het College nog schadeclaims en/of claims op de planschade van de omwonenden verwacht.

 • Het College antwoordt met verwijzing naar de Wet ruimtelijke ordening artikel 6.1 en 5.3. maar ook naar de geheime rapporten die voor de gemeenteraad vertrouwelijk ter inzage zijn gelegd.

Aanvullend vraag van Jan de Koning:

 1. Op basis van deze geheime rapporten mogen wij aannemen dat het de gemeente Gouda nog extra geld gaat kosten vanwege deze onterecht sloop van de Kerk. Kan indicatief worden aangeven waar de gemeenteraad rekening mee moet houden voor wat betreft deze extra kosten?
 2. Binnen het kader van de genoemde artikelen moet daar toch een proforma prognose van kunnen worden opgesteld?

Bij vraag/antwoord 1h wordt gevraagd waarom het College het uiteindelijk resultaat van de mediation voor wat betreft de inhoud en de kosten niet eerst in vertrouwelijkheid of openbaar heeft voorgelegd aan de gemeenteraad.

 • Het College geeft daarop geen antwoord en verwijst naar de geheimhouding. Met andere woorden de geheimhouding zoals verwoord in artikel 7 van de mediationovereenkomst is voor het College aanleiding om zonder nader overleg met de gemeenteraad te handelen, een overeenkomst te onderteken zonder enig mandaat van de gemeenteraad binnen twee weken over te gaan tot betaling van 735.000 euro gemeenschapsgeld

Aanvullend vraag van Jan de Koning:

 1. Kan het College uitleggen waarom bij de afwikkeling van de vaststellingsovereenkomst en het uitkeren van 735.000 euro gemeenschapsgeld de gemeenteraad buitenspel is gezet?

Bij vraag/antwoord 1i verwijst het College naar haar bevoegdheid conform het gestelde in de gemeentewet artikel 160, eerste lid, aanhef en onder d., n.l. dat het College namens de gemeente bevoegd was om deze privaatrechtelijke rechtshandeling n.l. het aangaan van de vaststellingsovereenkomst, aan te gaan. En het College verwijst daarbij naar het vertrouwelijke presidium van 8 november waar het College de raad vertrouwelijk heeft meegenomen in de stand van zaken rond de mediation. Los van het feit dat het College op 8 november 2021 advies heeft gevraagd aan het presidium en naar mijn mening afgeweken is van dit advies ontslaat deze bepaling in de gemeente wet het College niet van haar verplichting om verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad.

Aanvullend vraag van Jan de Koning:

 1. Als het College van mening is dat de raad vertrouwelijk is meegenomen in het traject van het opstellen van de vaststellingsovereenkomst waarom heeft het College dan niet vertrouwelijk de raad geïnformeerd over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst en het overeengekomen bedrag van 735.000 euro?

Bij vraag/antwoord 2b wordt gevraagd wie aansprakelijk kan worden gesteld voor de kosten vanwege het niet tot de grond toe slopen van de kerk.

 • Het antwoord van het College is “niet meer en niet minder dan” Dit is niet van toepassing!

Aanvullend vraag van Jan de Koning:

 1. Bij de last onder bestuursdwang (de regie is aan de gemeente om de kerk te slopen) is aangegeven dat sloop tot de grond zou plaatsvinden. Wanneer dat, om welke reden dan ook niet gebeurt, wie is dan aansprakelijk voor de verdere sloop en waarom is dit niet meegenomen in de vaststellingsovereenkomst?

Bij vraag/antwoord 3b wordt gewezen op de passage “de nog te lijden schade” (punt 1 in de overeenkomst). De vraag was; wat hieronder te verstaan.

 • Het College antwoord: Hierover kan, gelet op de geheimhoudingsplicht, geen informatie over worden gegeven.

Aanvullend vraag van Jan de Koning:

 1. Dat roept de vraag op wat wij als gemeente nog te verwachten hebben van de nog te lijden schade en waarom kan het College daar geen duidelijkheid over geven aangezien bij schade er weer een beroep zal worden gedaan op gemeenschapsgeld?

Bij vraag/antwoord 3d gaat het over de vraag over de omzetbelasting (21%) die nog niet is meegenomen in het bedrag van 735.000 euro.

 • Het College geeft aan als antwoord dat over schade-onkostenvergoeding geen btw-belaste prestatie tegenover staat e.e.a. te bepalen door de inspectie.

Aanvullend vraag van Jan de Koning:

 1. Graag leg ik de vraag voor om na te gaan bij de inspectie over welk bedrag nog wel 21% berekend moet worden aangezien dit een kostenverhogend aspect is op het bedrag en de totale kosten van 1.9 miljoen euro die dit dossier tot nu toe de gemeente heeft gekost.?

Vraag/antwoord 3f. De vraag was of, wanneer het vertrouwelijk concept BMC-rapport op enig moment wel openbaar wordt gemaakt dit nog gevolgen kan hebben voor de gemeente Gouda mede gelet op de inhoud (waar ik niets over mag zeggen) en in vergelijk met het openbaar gemaakte definitieve rapport.

 1. Het antwoord van het College was dat het Openbaar Ministerie dan gaat over de strafvervolging en dat dit daarmee niet volledig kan worden uitgesloten.

Aanvullend vraag van Jan de Koning:

 1. Kan het College deze cryptisch beantwoording nader toelichten en kan waarom kan dit concept BMC-rapport nu er een vaststellingsovereenkomst niet openbaar worden gemaakt?

Vraag/antwoord 3g. Richtte zich op de zinsnede dat “Partijen zullen elkaar met respect bejegenen en met respect over elkaar spreken”. Deze passage riekt naar een zwijgplicht op grond waarvan de suggestie wordt gewekt dat sprake is van “735.000 euro Zwijggeld”.

 • Het antwoord van het College is veelzeggend en raakt de bestuurscultuur waarmee het College dit dossier heeft behandeld n.l. “dat volgens het College een dergelijke afspraak TE WETEN ZWIJGPLICHT in het kader van mediation niet ongebruikelijk is”.

Aanvullend vraag van Jan de Koning:

 1. Kan het College bevestigen dat deze zwijgplicht mede de reden is dat het College bij de behandeling van dit dossier te veel heeft gezwegen en te veel in vertrouwelijkheid dit dossier heeft afgewikkeld?
Delen
Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Jan de Koning | Fractievoorzitter GBG