Geachte voorzitter en raadsleden,

De Programmabegroting voor de periode 2023-2026 omvat qua inhoud geformuleerde beleidsterreinen die in lijn liggen met ons verkiezingsprogramma. Toch ziet mijn fractie ook een aantal kritische aandachtspunten, waarop ik, gezien mijn beperkte tijd, zo meteen kort zal ingaan. Via deze weg ook mijn dank voor de beantwoording op de gestelde vragen over de inhoud van de Programmabegroting.

Het is ons allen bekend dat veel huishoudens, maar ook ondernemers in diverse sectoren, het moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden. In dat belang ziet mijn fractie nog onvoldoende bijdragen/faciliteiten in financieel verantwoord beleid gericht op de verlaging van de lasten van onze inwoners en ondernemers. Doordat de reserves en de rijksbijdragen tot ruime overschotten hebben geleid, dienen de Goudse inwoners tegemoetgekomen te worden door middel van lastenverlichting. Vandaar dat mijn fractie de motie van VVD en andere partijen betreffende verlaging van de woonlasten heeft medeondertekend. Daarnaast kondig ik een motie aan om de hondenbelasting in deze gemeente af te schaffen. Deze belasting is al jaren onderwerp van discussie, die sinds het landelijk indienen van een burgerinitiatief ook in Gouda alleen maar is toegenomen.

(Standpunt college gevraagd)

Mijn fractie ziet een aantal mooie ontwikkelingen op het gebied van burgerparticipatie. De effecten daarvan zullen we moeten afwachten. Voorbeelden waar het aan de participatie duidelijk geschort heeft zijn u volledig bekend. Het verbrokkelde vertrouwen in de (lokale) politiek is helaas verworden tot een vast gegeven, dus met die wetenschap had het college kunnen kiezen voor een betere invulling. Het college zou duidelijke richtlijnen moeten stellen, de communicatie naar de burger verder dienen te optimaliseren en initiatieven vanuit de burger te betrekken bij het bepalen van het beleid. Het vaste uitgangspunt van GBG is dat communicatie essentieel is om de inwoners tijdig en volledig te informeren over, enerzijds, zaken die zij aan het gemeentebestuur voorleggen en, anderzijds, over de voornemens en standpunten van het gemeentebestuur.

(Standpunt college gevraagd)

De schrijnende situatie elders in de wereld, niet heel ver hier vandaan, heeft naast maatschappelijke zorgen, ook directe gevolgen voor de woningbouw in Gouda. Denk bijvoorbeeld aan jongeren die al jaren staan ingeschreven voor een woning en de effecten aan den lijve ondervinden. Met regelmaat heeft GBG aangegeven dat onderzocht wordt – in verband met de schaarste aan woningen voor de eigen inwoners van onze stad – om bestaande gebouwen met een bedrijfsfunctie te transformeren naar een woonfunctie. Ook woonwagenstandplaatsen dienen beschikbaar te zijn of te komen voor diverse groepen woningzoekenden. Conform vastgesteld Europees beleid zullen zij die een woonwagenstandplaats prefereren een kans moeten krijgen om in aanmerking te kunnen komen voor een dergelijke standplaats. Mijn fractie is overigens zeer tevreden met het beleid dat 33% van de woningbouw in beginsel bestempeld zal worden voor sociale huurwoningen om de woningmarkt ook voor lage inkomens toegankelijk te houden. Dit zien wij ook terug in het geld dat is vrijgemaakt voor verschillende woningbouwprojecten. Ook al lopen sommige bouwprojecten vanwege de oplopende kosten van bouwmaterialen en de heersende stikstofcrisis een realisatievertraging op, dan nog pleit mijn fractie ervoor om deze bouwprojecten voor woningzoekenden te realiseren, daar waar het kan.

(Standpunt college gevraagd)

Zeer recent heeft de gemeenteraad van Gouda ingestemd met een opvang op de Molenwieklocatie. Natuurlijk kunnen wij onze ogen niet sluiten voor de, vaak, mensonterende situaties elders en dat past ook niet bij de gastvrijheid van onze stad. Toch blijft mijn fractie er scherp op toezien dat aan de gestelde voorwaarde – dat het bouwen van woningen en het transformeren van gebouwen met een bedrijfsfunctie tot woningen voor onze Goudse inwoners even zo belangrijk is – ook daadwerkelijk inhoud wordt gegeven. Ook heeft GBG aangegeven dat werkgelegenheid en de scholing van vluchtelingen geprioriteerd zou moeten worden.

Ook heeft de Goudse gemeenteraad ingestemd met een herbestemming voor het stadhuis, symbool voor Gouda, en daarbij een aantal randvoorwaarden meegegeven aan het college. Mijn fractie maakt zich wel zorgen over de heersende onduidelijkheid in de kosten die deze herbestemming met zich zal meebrengen. Dat doet niets af aan de urgentie, maar een onduidelijk beeld in stand houden van wat de kosten zullen zijn, zal als nadeel kleven aan de herbestemming. Het is daarom zeer belangrijk dat deze kosten in kaart worden gebracht en ook daadwerkelijk worden gespecificeerd om beter inzicht te krijgen in het verdere verloop van dit project.

Wanneer wordt de gemeenteraad daarover geïnformeerd?

Een ander onderwerp, de laatste die ik vanavond aan zal halen, waar veel Goudse burgers met belangstelling naar hebben gekeken de afgelopen maanden waren de ontwikkelingen en besluiten rondom een autoluwe Nieuwe Veerstal. De pilot toonde aan dat de toenemende verkeersdrukte op de omliggende wegen veel problemen met zich meebracht voor met name de bewoners van diverse wijken in onze stad. De in het kader van het VCP uitgevoerde verkeersanalyses gaven reeds aan dat een autoluwe Nieuwe Veerstal zal leiden tot problemen op de toegangswegen tot Gouda. Het verbaast mijn fractie dat die eigen analyses volledig terzijde worden gelaten. De nu ingezette tweede fase kan op voorhand al geen uitkomst bieden om tegemoet te komen aan deze verkeersproblemen. Steeds maar weer ongewenst sluipverkeer in de wijken en dichtslibbende ontsluitingswegen, waar er vanzelfsprekend een relatie tussen verkeersintensiteit en doorstroming ligt. GBG kan het niet laten gebeuren de inwoners van die wijken in onze stad het afvalputje van dit beleid te laten zijn. Een herinrichting van de Nieuwe Veerstal als stadsstraat met 10 tot 15 duizend verkeersbewegingen per dag en aanpassing van de snelheidslimiet tot 30 km/u biedt ook een kans om dat gebied tot ontwikkeling te brengen, waarbij zeer zeker ook rekening kan worden gehouden met de economische effecten voor de Goudse ondernemers.

(Standpunt college gevraagd)

Voorzitter, ik sluit af met een dank, mede namens de fractie van GBG, aan de griffier, de medewerkers van de griffie en de ambtenaren en, uiteraard niet te vergeten, de mensen van de huishoudelijke dienst voor hun nimmer aflatende ambtelijke en faciliterende ondersteuning bij dit raadswerk.

Rüstem Çetin

Fractievoorzitter

Gemeentebelangen Gouda

Delen
Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG