Voorzitter,

Dank aan uw college voor de beantwoording van de vragen van mijn fractie in de 1e termijn.

Ondanks een verduidelijking van wethouder van Vugt over de kosten rondom de herbestemming van het stadhuis en wanneer de raad de specificatie daarvan tegemoet kan zien, de eensgezindheid die ik deel met wethouder Tetteroo over het blijven stimuleren van woningbouw voor alle Goudse burgers en de burgerparticipatie daarbij en in het algemeen blijven verbeteren, en de communicatie te optimaliseren en het college hiervoor handvatten te geven, zoals wethouder Klijmij – van der Laan te kennen gaf, blijft er toch een onderwerp over voor GBG die ik wil benoemen. Wethouder Klijmij – van der Laan is overigens de gelukkige:

Gisteren gaf ik al aan dat mijn fractie grote verkeersproblemen voorziet rondom de nu voorgestane ontwikkeling van de Nieuwe Veerstal als autoluw. Ik gaf zelfs een andere oplossing voor de fasering aan die naar de mening van GBG een betere oplossing zou bieden en haalde daarbij de ingetrokken motie van de ChristenUnie nog eens even aan, die mijn fractie had gesteund. Daarin werd namelijk een duidelijke volgorde van werkzaamheden aangegeven, conform de inhoud van het VCP, om eerst de KW-weg, singels en Kleiwegplein aan te pakken en de verbreding van de Zuidwestelijke Randweg daarbij te betrekken om de verkeersstromen beter te stroomlijnen. Eerst zouden de alternatieven voor een vlotte, veilige verkeersafwikkeling via de Oost- en Westzijde van de stad op orde moeten zijn, gelet op de grote belangen van de ondernemers en de bewoners van de aangrenzende wijken de Korte Akkeren, Vreewijk en Gouda Oost. Zonder deze borging van goede alternatieven en zonder participatie van alle inwoners van Gouda zijn naar de mening van mijn fractie de plannen zoals deze er nu voorliggen niet erg realistisch doch opportunistisch. Het onderwerp zal daarom binnen mijn fractie nauwlettend worden gevolgd.

Het tweede onderwerp dat ik nog wil aangeven is dat ik de motie tot het afschaffen van de hondenbelasting zal indienen. Dit temeer daar de hondenbelasting in onze gemeente niet gebruikt wordt als doelbelasting maar gebruikt wordt voor algemene middelen en derhalve niet gerelateerd is aan enig beleid.

Dank.

Delen
Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG