Gouda, 18 maart 2019

Geacht College,

Naar aanleiding van de publicatie in de media van vrijdag 15 maart j.l. inzake bovengenoemd onderwerp heeft de fractie van GBG een aantal vragen die wij u hieronder willen voorleggen.
In de eerst plaats willen wij opmerken dat wij blij zijn met het nemen van voorlopige maatregelen om de onveilige Blekerssingel en Fluwelensingel verkeersveiliger te maken.
Bij de GBG-enquête van de zomer 2017 hebben de inwoners aangegeven dat het de hoogste tijd is dat deze ‘doorgaande’ weg veiliger wordt gemaakt voor alle verkeersdeelnemers.

Voorlopig is dit een oplossing, die wij het predicaat ‘veiliger’ willen meegeven, maar tot gevolg heeft dat met deze maatregel, naar onze mening, onverantwoorde gevolgen gaat krijgen voor de verkeersmobiliteit in de directe- en indirecte omgeving.

Dit alles leidt tot de navolgende vragen;

1. Is het college op de hoogte van het artikel in het AD van vrijdag 15 maart j.l. en klopt de inhoud met het standpunt van het college?
2. Kunt u aangeven op welke wijze het advies om tot deze maatregel te komen is opgesteld?
3. Is gebruik gemaakt van verkeerssimulatiemodellen om te onderzoeken welke de consequenties zijn van de maatregelen op de singelroute?
4. Heeft uw college onderzoek gedaan naar de gevolgen van het doorvoeren van deze maatregel voor de omliggende straten w.o. toenemende druk op de Kattensingel en de spoortunnel in de nabijheid van genoemde Singels en de andere doorgaande routes w.o. de Koningin Wilhelminaweg, Oost-West Haven en de Lage en Hoge Gouwe, Krugerlaan via Dutoitstraat en Karnemelksloot en de Joubertstraat?
5. Op grond waarvan heeft u niet direct besloten om op beide Singels eenrichtingsverkeer door te voeren en de gevolgen daarvan in beeld te brengen en te bespreken in breder verband?
6. Passen de genomen maatregelen in een op te stellen integraal verkeerscirculatieplan?
7. Gaat uw college, zoals aangegeven, in mei 2019 starten met het opstellen van een verkeerscirculatieplan?
8. Heeft dit integraal verkeerscirculatieplan betrekking op de hele stad of een gedeelte van de stad Gouda?
9. Op welke wijze worden de inwoners en andere direct betrokkenen meegenomen bij het opstellen van genoemd plan?

In afwachting van uw reactie binnen de daarvoor geselde termijn.

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van GBG
Jan de Koning MCM
Fractievoorzitter.