Verslag raadsvergadering 1 februari

Met dit bericht willen wij u informeren over de gang van zaken tijdens de raadsvergadering van 1 februari 2017.  In het kort willen wij u de belangrijkste onderwerpen aangeven, hoe er is gestemd en welk standpunt wij als GBG hebben ingenomen.

De raadsvergadering had maar enkele onderwerpen op de agenda staan.

Maar eerst was er aandacht voor:

Open Podium

Bewoners en organisaties uit Gouda kunnen in enkele minuten aandacht vragen voor een actueel onderwerp. Daar werd gebruik van gemaakt door Mw. Sjouk Engels die namens Het Goudse Watergilde een exemplaar van het Blauwe Boekje aanbood. Doel is om de daarin genoemde ambities zo veel mogelijk in de verkiezingsprogramma’s voor 2018 mee te nemen. Een helder verhaal vol met ambities waar partijen iets mee kunnen doen.

Vaststelling agenda

Na opening van de vergadering, waarin de voorzitter mededeling deed van het feit dat 7 raadsleden afwezig waren, werd 1 minuut stilte in acht genomen vanwege het overlijden van de heer J. Kruijsheer. De heer Kruijsheer was raadslid voor de VVD en heeft ook nog vier jaar als wethouder gefunctioneerd.

Benoeming burgerraadslid

Na beoordeling van de geloofsbrieven werd de heer Riet geïnstalleerd en beëdigd  tot burgerraadslid van de gemeente Gouda. De heer Riet ondersteunt de fractie van de CU. Tenslotte kan de CU fractie nog wel wat ondersteuning gebruiken!

 

Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP)

Het Regionaal Verkeer- en Vervoersplan (RVVP) is de gemeenschappelijke visie van de regio Midden Holland op regionale mobiliteitsvraagstukken en /of lokale vraagstukken die om een regionale oplossing vragen.  Het eindconcept is in september met de raadsleden uit de regio gedeeld .  Het RVVP is de afgelopen maanden verder uitgewerkt. De deelnemende gemeenten dienen uiterlijk 1 februari in hun eigen gemeenteraad een besluit te nemen over het RVVP.

Aangezien het ‘lastig’ is om via een amendement wijzigingen in de tekst aan te brengen werden met drie moties aandacht gevraagd voor aanpassing van het plan.

Een motie voor aandacht van de CO2 uitstoot werd door de raad unaniem aangenomen. Als GBG hebben wij voor de motie gestemd. De motie “Verkeersslachtoffers dieren in regio MH” haalde het niet. Ook wij vonden de motie die zich richtte op de regio iets te veel van het goede! De meeste fracties vonden deze motie “overdone” en stemden tegen. De motie over het “Sluiseiland” haalde het wel met als inzet om uit het plan te schrappen dat wordt uitgegaan van een containeroverslag op het Sluiseiland. Namens de fractie van GBG werd kenbaar gemaakt tegen een containeroverslag op het Sluiseiland te zijn

 

Aanvraag uitkering niet gesprongen explosieven

Werd als hamerstuk door de raad aangenomen.

Moties vreemd aan de orde van de dag.

Slecht een motie ingediend door VVD, GBG, SP, Gouda’s 50+ partij en PvdD

onderwerp: Onafhankelijk onderzoek verkoop Ambachtsschool

 

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 1 februari 2017,

Constaterende dat:

- In de zomer van 2013 de selectie van een partij voor de herontwikkeling Ambachtsschool spaak loopt. Alle partijen vallen af.

- In december 2013 Schmidt een bod van € 600k zonder voorwaarden doet, maar wordt afgewezen, omdat men al met een andere partij in gesprek is.

- In januari 2014 de Ambachtsschool aan Huys ter Voorn verkocht wordt.

- In augustus 2015 de school voor € 150k  aan Huys ter Voorn wordt geleverd.

- In de periode tussen januari 2014 en maart 2016 de raad niet actief is geïnformeerd over deze ontwikkelingen.

- Er tussen december 2013 en augustus 2015 verschillende malen gelegenheid is geweest om de verkoop aan Huys ter Voorn stop te zetten.

Overwegende dat:

- De gemeentewet voorschrijft dat het college de raad vooraf informeert over de verkoop van onroerend goed, indien de raad daarom vraagt of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente.

- De vragen van CU en VVD uit januari 2014 duidelijk aangeven dat de raad vooraf geïnformeerd wil worden.

- Een verlies van tenminste €450k een ingrijpend gevolg voor de gemeente is.

- Er in de periode december 2013 tot augustus 2015 geen enkele poging is gedaan om te onderzoeken of de verkoop voor €600k nog mogelijk was.

- De gemeente Huys ter Voorn hierdoor mogelijk oneigenlijk bevoordeeld heeft.

- De gemeente Schmidt hiermee mogelijk oneigenlijk benadeeld heeft.

- De gemeente hierdoor mogelijk tenminste €450k heeft misgelopen.Genoemde fracties vroegen om een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken. Op basis van de constatering en de overweging antwoordde de verantwoordelijk wethouder dat alles goed was verlopen en dat, als daar behoefte aan bestond, de raad alsnog en opnieuw de stukken zou mogen inzien incl. de vertrouwelijke stukken. Naar de mening van de indieners dient er echter een onafhankelijke externe deskundige onderzoek te doen naar de inhoud en het proces omonze controlerende functie goed te vervullen.

Deze motie werd echter niet gesteund door de fracties die deel uitmaken van het College. Zij vonden het overbodig om nog eens onderzoek hiernaar te doen.

Als GBG zijn wij van mening dat het onze taak is om de uitvoering van beleid te controleren ook al is dat over enkele jaren terug.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van de raadsvergadering en of dit bericht  laat het ons even weten via onze website www.gemeentebelangengouda.nl

Dank voor uw reactie en met vriendelijke groet,

Jan de Koning

Fractievoorzitter GBG

Tel. 06-37196783

Leden GBG en onze Panelleden

Met dit bericht willen wij u informeren over de gang van zaken tijdens de raadsvergadering van 1 februari 2017.  In het kort willen wij u de belangrijkste onderwerpen aangeven, hoe er is gestemd en welk standpunt wij als GBG hebben ingenomen.

De raadsvergadering had maar enkele onderwerpen op de agenda staan.

Maar eerst was er aandacht voor:

Open Podium

Bewoners en organisaties uit Gouda kunnen in enkele minuten aandacht vragen voor een actueel onderwerp. Daar werd gebruik van gemaakt door Mw. Sjouk Engels die namens Het Goudse Watergilde een exemplaar van het Blauwe Boekje aanbood. Doel is om de daarin genoemde ambities zo veel mogelijk in de verkiezingsprogramma’s voor 2018 mee te nemen. Een helder verhaal vol met ambities waar partijen iets mee kunnen doen.

Vaststelling agenda

Na opening van de vergadering, waarin de voorzitter mededeling deed van het feit dat 7 raadsleden afwezig waren, werd 1 minuut stilte in acht genomen vanwege het overlijden van de heer J. Kruijsheer. De heer Kruijsheer was raadslid voor de VVD en heeft ook nog vier jaar als wethouder gefunctioneerd.

Benoeming burgerraadslid

Na beoordeling van de geloofsbrieven werd de heer Riet geïnstalleerd en beëdigd  tot burgerraadslid van de gemeente Gouda. De heer Riet ondersteunt de fractie van de CU. Tenslotte kan de CU fractie nog wel wat ondersteuning gebruiken!

Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP)

Het Regionaal Verkeer- en Vervoersplan (RVVP) is de gemeenschappelijke visie van de regio Midden Holland op regionale mobiliteitsvraagstukken en /of lokale vraagstukken die om een regionale oplossing vragen.  Het eindconcept is in september met de raadsleden uit de regio gedeeld .  Het RVVP is de afgelopen maanden verder uitgewerkt. De deelnemende gemeenten dienen uiterlijk 1 februari in hun eigen gemeenteraad een besluit te nemen over het RVVP.

Aangezien het ‘lastig’ is om via een amendement wijzigingen in de tekst aan te brengen werden met drie moties aandacht gevraagd voor aanpassing van het plan.

Een motie voor aandacht van de CO2 uitstoot werd door de raad unaniem aangenomen. Als GBG hebben wij voor de motie gestemd. De motie “Verkeersslachtoffers dieren in regio MH” haalde het niet. Ook wij vonden de motie die zich richtte op de regio iets te veel van het goede! De meeste fracties vonden deze motie “overdone” en stemden tegen. De motie over het “Sluiseiland” haalde het wel met als inzet om uit het plan te schrappen dat wordt uitgegaan van een containeroverslag op het Sluiseiland. Namens de fractie van GBG werd kenbaar gemaakt tegen een containeroverslag op het Sluiseiland te zijn

 

Aanvraag uitkering niet gesprongen explosieven

Werd als hamerstuk door de raad aangenomen.

Moties vreemd aan de orde van de dag.

Slecht een motie ingediend door VVD, GBG, SP, Gouda’s 50+ partij en PvdD

onderwerp: Onafhankelijk onderzoek verkoop Ambachtsschool

 

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 1 februari 2017,

Constaterende dat:

- In de zomer van 2013 de selectie van een partij voor de herontwikkeling Ambachtsschool spaak loopt. Alle partijen vallen af.

- In december 2013 Schmidt een bod van € 600k zonder voorwaarden doet, maar wordt afgewezen, omdat men al met een andere partij in gesprek is.

- In januari 2014 de Ambachtsschool aan Huys ter Voorn verkocht wordt.

- In augustus 2015 de school voor € 150k  aan Huys ter Voorn wordt geleverd.

- In de periode tussen januari 2014 en maart 2016 de raad niet actief is geïnformeerd over deze ontwikkelingen.

- Er tussen december 2013 en augustus 2015 verschillende malen gelegenheid is geweest om de verkoop aan Huys ter Voorn stop te zetten.

Overwegende dat:

- De gemeentewet voorschrijft dat het college de raad vooraf informeert over de verkoop van onroerend goed, indien de raad daarom vraagt of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente.

- De vragen van CU en VVD uit januari 2014 duidelijk aangeven dat de raad vooraf geïnformeerd wil worden.

- Een verlies van tenminste €450k een ingrijpend gevolg voor de gemeente is.

- Er in de periode december 2013 tot augustus 2015 geen enkele poging is gedaan om te onderzoeken of de verkoop voor €600k nog mogelijk was.

- De gemeente Huys ter Voorn hierdoor mogelijk oneigenlijk bevoordeeld heeft.

- De gemeente Schmidt hiermee mogelijk oneigenlijk benadeeld heeft.

- De gemeente hierdoor mogelijk tenminste €450k heeft misgelopen.Genoemde fracties vroegen om een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken. Op basis van de constatering en de overweging antwoordde de verantwoordelijk wethouder dat alles goed was verlopen en dat, als daar behoefte aan bestond, de raad alsnog en opnieuw de stukken zou mogen inzien incl. de vertrouwelijke stukken. Naar de mening van de indieners dient er echter een onafhankelijke externe deskundige onderzoek te doen naar de inhoud en het proces omonze controlerende functie goed te vervullen.

Deze motie werd echter niet gesteund door de fracties die deel uitmaken van het College. Zij vonden het overbodig om nog eens onderzoek hiernaar te doen.

Als GBG zijn wij van mening dat het onze taak is om de uitvoering van beleid te controleren ook al is dat over enkele jaren terug.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van de raadsvergadering en of dit bericht  laat het ons even weten.

Dank voor uw reactie en met vriendelijke groet,

Jan de Koning

Fractievoorzitter GBG

Tel. 06-37196783